EK 2/3 Korsan taksi cezası iptali | Trafikten men cezası itirazı

Ek 2/3-A Korsan taksi cezası nedeniyle aracın trafikten men edilmesi (Aracın korsandan bağlanması ve otoparka çekilmesi) Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 2. Maddesine göre çalışma izni almadan yolcu taşınması durumunda korsan taksiden para cezası uygulanmakta ve aracın trafikten men edilmesine karar verilmektedir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden Çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Buna uymayanlara 2.018 Türk lirası ( 2024 yılı için 32.233 TL; Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz)  idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

 

Ek 2/3-B Aracın trafikten men edilmesi (Aracın otoparka çekilmesi) Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 2. Maddesine göre 10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Buna uymayanlara 2.018 Türk lirası ( 2024 yılı için 12.977 TL; Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz)  idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

Ek 2/3-C Aracın trafikten men edilmesi (Aracın otoparka çekilmesi) Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 2. Maddesine göre 10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışındabelediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Buna uymayanlara 1.002 Türk lirası ( 2024 yılı için 6.439 TL; Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz)  idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

Ek 2/3-A Korsan taksi yakalanırsa ne olur para cezası ne kadar 2024?

Her ne kadar Karayolları Trafik Kanunun da ceza miktarları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda artırılarak güncellenmektedir. 2024 yılı itibariyle Ek 2/3-a korsan taksi idari para cezası tutarı 32.233 TL olarak uygulanmaktadır. Ancak ikinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa kanundaki tanımıyla fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde aynı sebepten dolayı cezai işlem uygulandıysa bu sefer idari para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu konudaki güncel rakamlara http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek 2/3 trafikten men cezası nedir?

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince Ek 2/3-a maddesi uyarınca korsan taksiden işlem yapılan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmakta ve aynı kanun uyarınca araç trafikten men edilmektedir. Aracın trafikten men edilmesi demek, kanundaki belirtilen sürelerde aracın trafikte kullanılamaması demektir. Fiili uygulamada ise Trafik ekiplerince aracın bağlanması ve otoparka çekilmesi demektir. Korsan taksi nedeniyle aracın trafikten men edilmesi durumunda 2024 yılı itibariyle araç 60 gün boyunca otoparkta bekletilmektedir. Bunun haricinde alınan izin veya ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında bir faaliyet var ise 30 gün; alınan izin veya ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi dışında faaliyet var ise 15 gün süreyle araç trafikten men edilebilecektir.

Ek 2/3-a Korsan taksiden bağlanan araç otoparktan nasıl alınır? Korsandan bağlanan aracı çıkarmak 2024

Korsandan bağlanan aracı çıkarmak için 60 günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılması gerekmektedir. Korsan taksi cezasına itiraz edildiğinde korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı yaklaşık bir hafta içerisinde verilmekte ve araç otoparktan teslim alınabilmektedir. Ancak davalı tarafın savunma dilekçesinde sunduğu delillere göre itirazın açıkça yerinde olmadığına karar verilmesi durumunda aracın yeniden bağlanma ihtimali vardır. Bu durumla karşılaşmamak için mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır.

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Doğru hukuki gerekçeler olmadan ve İdari Yargılama Usulü Kanuna uyulmadan hazırlanan dilekçelerin mahkemece reddedildiğine ve araç 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecekken 60 gün boyunca otoparkta kaldığına sıklıkla rastlamaktayız. Çünkü son derece teknik bir alanda yer alan bu konuda birçok hukukçunun dahi yeterli bilgiye sahip olmadığı bilinen bir durumdur. Bu nedenle korsan taksi cezası iptali dilekçesini veya korsan taksi trafikten men tutanağı iptali dilekçesini bu alanda uzman bir avukat aracılığıyla hazırlamanız oldukça önemlidir.

Korsan taksi Polis Tutanağının aksi ispat edilebilir mi?

Korsan taksi yakalanırsa polis memurları gerekli tutanakları tutar ve cezai işlemi yaparlar. Polis memurlarının tutmuş olduğu bu tutanaklar aksi ispat edilene kadar kesin delil sayılmaktadır. Yani bu tutanaklara ek olarak görüntü kaydı vb. ek delillerin bulunması zorunlu değildir. Ancak bu tutanaklar her zaman hukuka uygun olarak tutulmadığı için aksinin ispat edilmesi de mümkündür. Nitekim bu konuda Anayasa Mahkemesi 17.11.2021 tarihli  kararında: "Sonuç olarak kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın gerçekliği karinesi aksi ispat edilebilir nitelikte olsa da başvurucunun bunun aksini ispatlamak için ileri sürdüğü iddia ve itirazların Hâkimlikçe değerlendirmeye bile alınmamış olması sebebiyle somut olaydaki uygulanma tarzı itibarıyla karinenin başvurucuyu otomatik olarak suçlu hâle getirdiği anlaşılmıştır. Başvurucuya savunma imkânı tanınmış ise de Hâkimliğin kamu görevlilerince düzenlenen tutanağa üstünlük tanıyan yaklaşımı başvurucunun savunma yapmasını anlamsız hâle getirmiş ve başvurucuyu kamu otoritesi karşısında dezavantajlı konuma düşürmüştür." diyerek hak ihlaline karar vermesinden dolayı polislerin korsan taksiden tuttuğu tutanağı aksi ispat edilemeyecek bir belge gibi görmek doğru değildir.

Nitekim İstanbul 11. İdare Mahkemesinin 29.11.2022 tarihli kararında: "Olayda, davacıya ait ... plakalı aracın trafik ekipleri tarafından durdurulduğu ve polis memurlarının tutanakta: aracın durdurulduğu, araç şoförüne yolcuları tanıyıp tanıkadığı sorulduğunda ismen bilmediğini, araçtaki yolcuları okuldan alıp Topkapı'daki evlerine bıraktığını söylediği, yolcuların ise Nişantaşı Anadolu Lisesinde okuduklarını ve ailelerinin okuldan alıp bırakması için şoförle anlaştığı, şoförü ismen bildiklerini, ücretini ailesinin ödediklerini söylediklerinin tespit edildiği, ayrıca yapılan mülakatların kameraya kaydedilmiş olduğu" ifade edilmiş ve tutanak polis memurları tarafından imzalanmış ancak araçtaki yolcular ve davacı tarafından imzalanmamıştır. Bu durumda, izinsiz bir şekilde ticari amaçlı yolcu taşımacılığına dava konusu işlemlere esas kolluk kuvvetlerince düzenlenen tutanakta kamera kayıtları olduğu belirtilmesine rağmen söz konusu kamera kayıtlarının istenildiği halde mahekememize sunulamadığı dikkate alındığında, davacının izinsiz bir şekilde ticari amaçlı yolcu taşıdğı hususunun somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, aksi yorumla tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi." denilerek yalnızca polis memurlarının kişisel kanaati ile oluşturulan tutanağa itibar edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte Korsan taksi şüphesi ile durdurulan araçların bazılarında polis memurları ceza tutanağı haricinde başkaca bir tutanak tutmadan işlem yapmakta ve aracı trafikten men etmektedirler. Bazı durumlarda ise araç sürücülerine boş tutanak üzerine: "ben korsan taksi yapıyorum ancak sürekli olarak yaptığım bir iş değil. İhtiyacım vardı, zor durumda kaldım. Çok pişmanım." yazıp imzalamalarının istendiğini, bu tutanak imzalanırsa mahkemede hakimin insaflı davranacağınının söylendiğini ve bu tutanağa da "pişmanlık tutanağı" denildiğini duymaktayız. Öncelikle belirtmek gerekirse mevzuatta  pişmanlık tutanağı diye bir tutanak yoktur. Böyle bir tutanağa pişmanım yazarak imza atmanızın mahkeme önünde size bir faydası da yoktur. Tam aksine başkaca bir delile ihtiyaç olmaksızın kendi suçunuzu ikrar etmiş olursunuz. Dolayısıyla yapılan işlemde hukuka aykırı bir durum olduğunu görmüş iseniz bu durumda ya şerh düşerek tutanağı imzalamanız ya da "tutanağa imza atmaktan imtina etmek" hakkınızı kullanmanız yargılama sürecinde lehinize olacaktır.     

Korsan taksi cezasına itirazın kabul edilebileceği durumlar ve örnekler

 • Korsan taşımacılık yapılmadığı gerekçesi ile yolcu veya araç sürücüsünden herhangi birisinin para alışverişine ilişkin beyanda bulunmadığı ve ceza tutanaklarına imza atmadığı durumlarda itirazdan olumlu sonuç alınabilir. (Otostop çeken birisini yardımcı olmak amacıyla gideceği yere götürmek,  aynı işyerinde çalışan kişilerin tek bir araçla beraberce gitmesi, sürücünün kendi arkadaşlarını, akrabalarını veya tanıdığı birisini gideceği yere götürmesi gibi para alışverişi olmayan durumlar örnek verilebilir)

 • Araç sürücüsü ve araç sahibinin farklı olması durumunda eğer araç sahibi aracını emaneten vermişse ve aracın korsan taşımacılıkta kullanılacağını bilmiyorsa Kara Yolları Trafik Kanunu EK 2/4 maddesi uyarınca itiraz edebilir ve itirazdan olumlu sonuç alınabilir. (Bu husus hakimin takdirinin önemli olduğu bir husustur. Özellikle sürücü ve araç sahibi yakın akraba ise itirazlardan olumlu sonuç almak zorlaşmaktadır)

 • Araç kiralık ise araç kiralama şirketleri korsan taksi nedeniyle trafikten men edilen araçları için Kara Yolları Trafik Kanunu EK 2/4 maddesi kapsamında başvuru yapabilir ve olumlu sonuç alabilir. Ancak araç kiralama şirketleri bu durumlarda yasaya uygun şekilde yazılı kiralama sözleşmesini ve KABİS sistemine yapılan bildirim örneğini mahkemeye sunmaları gerekir.

 • Yolcu taşıma izin belgesinin süresi çok kısa zaman önce dolan ve cezai işlem yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde (özellikle aynı gün) bu izin belgesini yenilemek için başvuru yapan kişiler itiraz edebilir ve itirazdan olumlu sonuç alınabilir.

 • İlgili bakanlıktan yolcu taşıma yetki belgesi alan ancak bilgi eksikliği veya işe yeni başlamış olması gibi makul nedenlerden dolayı ilgili belediyelerden faaliyette bulunduğu alanla iligili yolcu taşıma izin belgesi almayan kişiler cezai işlem yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde (özellikle aynı gün) bu izin belgesini almak için başvuru yapması durumunda itiraz edebilir ve itirazdan olumlu sonuç alınabilir.

Korsan taksi cezasına itirazın reddedilebileceği durumlar ve örnekler

Yukarıda açıklandığı üzere haksız bir durum varsa bu cezaya itiraz edilerek olumlu sonuç alınabilir. Ancak polis memurlarının işini doğru bir şekilde yaptığı ve yasal açıdan ceza verilmesi gereken durumlarda veya işlem gerçekte haksız olsa dahi bu haksızlığın ispatının mümkün olmadığı durumlarda itiraz edilmesi başvurucu açısından gereksiz bir masraf, ilgili mahkemeler açısından ise gereksiz bir iş yükü oluşturmaktadır. Bu nedenle başvuru yapmadan önce korsan taksi cezasına itiraz şartları, itirazın kabul edilme şartları, itirazın reddilme ihtimalleri, itiraz reddedilirse oluşacak yargılama giderleri konusunda ayrıntılı bilgiler içeren bu yazımızın tamamının okunması ve bir uzman hukukçu görüşü alınması faydanıza olacaktır.

KTK Ek 2/3 maddesi kapsamında korsan taksi cezasından olumlu sonuç alınamayacak durumlara örnekler;

 • Yolcu veya araç sürücüsünden herhangi birisinin "Ben bu kişiden 100 TL para alacaktım" "Ben bu kişiye 100 TL para verecektim" Ben bu kişiyi tanıyorum, beni gideceğim yere bırakması için sadece benzin parası verecektim" vb. cümlelerle para alışverişine ilişkin polise açıklamada bulunması ve bu açıklamanın polis yaka kamerasına kaydedilmesi veya tutanağa yazılarak imzalanması durumlarında itirazdan olumlu sonuç alınamaz. (Bu tarz beyanların baskı altında alındığı iddia edilebilir ancak bunu ispat etmek başvurucuya düşer. Bu konuda tanık veya kamera kaydı gibi bir delil varsa bu beyanlara ancak o zaman itibar edilebilir.)

 •  Martı Tag uygulaması gibi mobil uygulamalar aracılığı ile çok cüzi miktarda olsa dahi para alışverişi yapılarak yolcu taşınması durumlarında itirazdan olumlu sonuç alınamaz

 • Kiralık araçlarda rent a car firmasının araç sahibi olarak cezaya konu eylemden bilgisi olmadığından bahisle yaptığı başvurularda eğer yasaya uygun sözleşme yapılmamışsa veya KABİS sistemine bildirim gibi yasal yükümlülükler yerine getirilmemişse itirazdan olumlu sonuç alınamaz

 • Yolcu taşıma izni bulunan ancak yolcu taşıma belgesinin izin süresi dolması nedeniyle trafikten men edilen araçlarda bu belgelerin süresinin dolmasının üzerinden birkaç ay veya daha fazla süre geçmişse itirazdan olumlu sonuç alınması zorlaşır.

Ek 2/3-a Kiralık aracın (Rent a car) korsan taksiden bağlanması, Otoparktan nasıl çıkarılır?

Kiraya verdiğim araç ile korsan taksi yapıldı aracım bağlandı ne yapabilirim? Rent a car firması tarafından kiralanan aracın korsan taksi olarak kullanılması durumunda aracın trafikten men edilebilmesi için sürücü ile araç sahibi arasındaki bağın araştırılması ve araç sahibinin korsan taksicilikten haberinin olduğunun ispatlanması gerekiyor. Eğer Rent a car firması ile araç sürücüsü arasında bu konuya ilişkin karşılıklı bir rıza olduğu ispatlanamazsa araç trafikten men edilemiyor. Kiralık araç buna rağmen korsandan bağlanmışsa idare mahkemesine açılacak dava ile yaklaşık 1 hafta içerisinde araç geri alınabiliyor. Nitekim Danıştay 15. Daire Başkanlığının 05.10.2016 tarihli kararında: "Somut olayda; 21.01.2015 tarihinde emniyet yetkilileri tarafından yapılan denetimde ... plakalı araç ile belediye sınırları içinde izinsiz yolcu taşımacılığı yapıldığından bahisle tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının beyanlarında, kendisinin oto kiralama işiyle iştigal ettiği, kendi adına kayıtlı olan söz konusu aracın 14.01.2015 tarihinde kiralama sözleşmesi kapsamında zilyetliğinin araç sürücüsüne devredildiği, araç sürücüsü tarafından ticari amaçlı taşımacılıkta kullanıldığının bilinmediğinin belirtildiği ve dosyadaki bilgi ve belgelerden; söz konusu taşımacılık faaliyetinin araç sahibinin bilgisi ve izni dahilinde yapıldığı hususunun somut, şüpheden uzak, kesin delillerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." denilerek trafikten men edilen aracın lehine karar vermiştir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak düzgün ve yeterli bir itirazdan olumlu sonuç alınma ihtimali oldukça yüksektir. 

Süresi dolan ticari yolcu taşımacılığı izin belgesi nedeniyle korsan taksi cezası ve aracın trafikten men edilmesi

Bilindiği üzere ücret karşılığı yolcu taşıması yapılması için ilgili kamu kurumlarından  "Yolcu Taşıma yetki belgesi" ve "Yolcu Taşıma izin belgesi" alınmalıdır. Bu yetki ve izin belgesi alınmadan veya yolcu taşıma izin belgesinin süresi dolmasına rağmen bu izin belgesi yenilenmeden yolcu taşıması yapılması yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Ancak burada kasıtlı bir durum söz konusu değilse yani aracın trafik sigortasının günü unutulduğu gibi burada da taşıma belgesininin yenilenmesi unutulmuş ise her ne kadar ilgili kanun bu konuda düzenleme yapmamış ise de mahkemeler iyi niyetli vatandaşı korumakta ve verilen cezayı iptal etmektedir. 

Nitekim İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 17.07.2023 tarihli kararında: "Dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyle her ne kadar turizm faaliyetinde kullanılan söz konusu araca ait turizm yolcu taşımacılığı izin belgesi  bulundurulmadığı gerekçesiyle araca 60 gün süreyle trafikten men yaptırımı uygulanmış ise de; denetimin yapıldığı 03/03/2023 tarihli aynı gün fakat ileri ki bir saat (denetim saati 13:45, belgenin onay saati 15:42) içerisinde  ve makul bir zaman diliminde (1 saat 36 dakika sonra) davacı şirket tarafından söz konusu belgenin belediyeden temin edildiği görülmüş olup, bu haliyle kişi ve toplum yararı arasındaki dengeyi bozucu nitelikte, hakkaniyet ilkesine ve nesafet kurallarına aykırı olarak tesis edilen  dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği sonuç ve kanaatine varılmıştır." denilerek dava konusu cezai işlemin iptaline karar verilmiştir.

Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken nokta yolcu taşıma izin belgesi süresinin dolması kişinin kastından kaynaklanmamalı ve kişi cezai işlemden sonra bu eksiklik kendisine bildirildiği için en kısa sürede eksikliğin giderilmesi konusunda ilgili kurumlara başvurmalıdır. Bu şekilde kötü niyetli olarak kanunlara karşı gelmediğini gösteren vatandaşın başvuruları genel olarak olumlu bir şekilde sonuçlanmaktadır. 

Korsan Taksi Cezası ve Trafikten Men Cezası iptali için gerekli evraklar

Korsan taksi şüphesi ile bağlanan ve ceza yazılan araç için yapılabilecek olan tek şey idare mahkemesine yürütme durdurma talepli olarak dava açmaktır. Peki korsan taksiden aracım bağlandı şimdi ne yapmalıyım? Öncelikle aşağıda belirtilen evrakların birer örneğini temin etmeniz gerekiyor. 

Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası iptali için gerekli evraklar:

 • İdari para cezası tutanağı örneği
 • Trafikten men tutanağı örneği (Aracın çekildiği otoparktan veya emniyet trafik şubeden alınacak )
 • Ruhsat örneği
 • Araç şirket adına kayıtlı ise imza sirküleri
 • Araç rent a car firmasına kayıtlı ise araç kiralama sözleşmesi ve KABİS bildirimine ilişkin evrak

Ek 2/3-A Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası itirazı hangi mahkemeye yapılır?

Normal şartlarda trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekir fakat EK 2/3-a korsan taksi cezasında hem trafik para cezası hem de aracın trafikten men edilmesine ilişkin idari bir işlem olduğundan dolayı itiraz mercii değişmektedir. Korsan taksi cezası nedeniyle uygulanan trafikten men işleminin iptali için açılacak olan dava mutlaka idari yargıda açılmalıdır. Ancak idari para cezası açısından araç sürücüsünün seçimlik hakkı bulunmaktadır. İlk olarak İdare mahkemesinde görülecek olan trafikten men işleminin iptali davasında idari para cezasının da iptali talep edilebilir (Uyuşmazlık Mah.2015/685 E. 2015/692 K. 26.10.2015 tarihli kararı). İkinci ihtimalde ise trafikten men işlemi için idari yargıya; para cezası için adli yargıya (Sulh Ceza Hâkimliğine) başvuru imkânı vardır. Burada hangisinin daha mantıklı olduğu sorulabilir. Ancak bu sorunun cevabı her somut olaya göre değişmektedir. Çünkü bu seçim rastgele yapılan bir seçim olmayıp alanında uzman avukatlar aracılığıyla her olaya göre ayrı ayrı değerlendirilerek bilinçli olarak yapılan bir tercihtir.

EK 2/3-A korsan taksi cezası ve trafikten men cezasına itiraz süresi nedir?

Trafikten men cezası bir idari işlem olduğu için kural olarak dava açma süresi 60 gündür. Ancak yukarıda açıklandığı üzere korsan taksi idari para cezasına itiraz için araç sürücüsünün seçimlik hakkı bulunduğu durumlarda eğer araç sürücüsü trafikten men işleminden bağımsız olarak para cezasına Sulh Ceza Hâkimliğinde itiraz etmek isterse bu durumda itiraz süresi 15 gün olarak uygulanacaktır.

Trafikten men cezası kaldırma nasıl yapılır? Korsan taksi Yürütme durdurma kararının uygulanması kaç gün sürer?

Aracın trafikten men edilmesi işleminin birçok gerekçesi olabilir. Ancak KTK Ek 2/3-a korsan taksi cezası nedeniyle trafikten men edilmiş ise bu durumda trafikten men cezasının kaldırılması için İdari Yargıda dava açılması gerekmektedir. Yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davalarda yaklaşık bir hafta içerisinde yürütmenin durdurulması kararı verilmekte ve karar ilgili valiliğe gönderilmektedir. Dava açarken yürütme durdurma kararının valiliğe hızlıca ulaşması için kararın normal tebligatla değil HIZLI TEBLİGAT ile gönderilmesini istemeniz ve bunun için gerekli olan cüzi miktardaki farkı mahkeme veznesine ödemeniz oldukça önemlidir. Valilik ise aldığı kararı ilgili Trafik Tescil şubesine göndermektedir. Araç sahibi veya dava açan araç sürücüsü de gerekli işlemler tamamlandıktan sonra trafik tescil şubesinin yönlendirmesi ile otoparktan aracını teslim almaktadır. Bu sürecin tamamı yaklaşık on gün sürmektedir ancak mahkemelerin ve ilgili kamu kurumlarının iş yoğunluğuna  ve davacının bu süreci yakından takibine göre bu süre kısalabilmekte veya uzayabilmektedir. 

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası itirazı/iptali dava dilekçesi 2024

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Dilekçenin yanlış hazırlanması, yetkili ve görevli olmayan mahkemeye verilmesi veya içeriğinin hukuki açıdan yeterli olmaması gibi durumlarda İdari Yargılama Usulü Kanunu 15. maddesi uyarınca dilekçenin reddi ve 30 gün içinde tekrar hazırlanması için süre verilmesi veya davanın tümden reddi gibi işlemlere maruz kalınabilmekte ve 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecek bir araç 60 gün boyunca otoparkta kalmakta ve yargılama sonunda dava reddedilmektedir. Bu kapsamda kendi aracınızın, emanet olarak almış olduğunuz bir aracın veya kiralanmış bir aracın korsan taksiden bağlanması durumunda danışmanlık hizmeti almak ve dilekçe hazırlatmak için iletişim bölümünde belirtilen telefon numarasından mesai saatleri içerisinde bize ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Aracım korsandan bağlandı ne yapmalıyım?

Öncelikle itiraz hakkınız olup olmadığı konusunda ayrıntlı bilgiler içeren bu yazımızı tüm ayrıntıları ile okumanızı rica ederiz. Bu yazımızı okuduktan sonra yukarıda örneklerle de açıklandığı üzere itirazın olumlu sonuçlanıp sonuçlanmaycağı ve itiraz olumlu sonuçlanmaz ise sonuçlarının ne olacağı konusunda bilgilenmiş olacaksınız. Bu açıklamalarımız ışığında itirazınızın olumlu sonuçlanacağını düşünmekte iseniz ayrıntılı bilgi ve hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Korsan taksi yolcusuna idari para cezası uygulanır mı?

Karayolları Trafik Kanunu EK 2/6 maddesinde “Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca korsan taksi yolcusuna 2024 yılı itibariyle 2.143 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak uygulamada korsan taksi yolcusuna bazı durumlarda ceza uygulanmadığına yalnızca araç sürücüsüne para cezası uygulanarak aracın trafikten men edildiğine sıklıkla rastlamaktayız.

Trafikten men edilen araç satılabilir mi?

Davasında haksız olduğunu düşünen bazı kişiler ise yürütme durdurma kararı ile aracı çıkarmak ve tekrar bağlanmadan önce satmak istemektedir. Ancak bu durum hukuken mümkün değildir. Çünkü araç kayıtlarında trafikten men işlemine ilişkin şerh bulunmakta olup noterde yapılacak satış işlemleri sırasında bu şerh karşınıza çıkmaktadır.

Korsandan bağlanan araç otoparktan çıktıktan sonra yeniden bağlanabilir mi?

Korsan taksi nedeniyle para cezası uygulanan ve trafikten men edilerek otoparka çekilen araçlar yukarıda açıklanan şekilde yürütmenin durdurulması kararı ile yaklaşık 1 hafta içerisinde geri alınabilmektedir. Ancak bu geçici yürütme durdurma kararı davalı tarafın cevap dilekçesinden sonra tekrar değerlendirilmektedir. Davalı kurumun cevap dilekçesi mahkemeye iletildikten sonra itirazı inceleyen mahkeme yürütme durdurma kararının yerinde olmadığına karar verebilir. Bu durumda araç 60 günden geriye kalan bakiye süre boyunca yine otoparka çekilmesi gerekir. Bu ara karara karşı 7 gün içinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. Ancak bu kararın yalnızca bir ara karar olduğunu ve yargılamanın devam ettiğini önemle belirtmek isteriz. Yürütme durdurma kabul veya ret kararları bir ara karardır mahkemenin nihai kararı değildir.

Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için Avukatlık ücreti ne kadar?

2024 korsan taksi ve trafikten men cezası iptali Dilekçe ücreti ve Danışmanlık ücreti olayın kapsamına ve alınacak olan hizmete göre değişmektedir. Davanın vekâletname ile Avukat tarafından yürütülmesi durumunda 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 10.500 TL Avukatlık ücretimiz bulunmaktadır. Ancak kapsamlı ve yeterli bir dilekçe hazırlanması ve vatadandaşın bu dilekçe ile kendi adına başvuru yapması da mümküdür. Biz vekaletname almaksızın dilekçe hazırlığı yaptığımızda hem sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda sözlü bilgi veriyor hem de ilerleyen süreçte bu bilgilerin unutulmaması için yazılı olarak size iletiyoruz. Dilekçe ücreti konusunda bilgi almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Sizinle çalışırsam davayı kazanacağım konusunda garanti verir misiniz?

Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kuralları gereğince hiçbir Avukat davanın sonucunu garanti edemez. Çünkü davanın olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması için birçok etkenin bir araya gelmesi gerekir. Tüm etkenler olumlu bir şekilde bir araya gelse bile hakimin hatalı karar vermesi gibi beklenmeyen bir durumdan dahi sonuç olumsuz olabilir. Bu sonuçtan Avukat sorumlu tutulamaz. Ancak Avukat, nitelikli ve düzgün bir dilekçe hazırlamak, yargı yerini doğru belirlemek, öngörülerini şeffaf bir şekilde müvekkillerine açıklamak ve riskleri bildirmekle mükelleftir. Sonuç olarak bizler davanın kazanılacağına ilişkin bir garanti vermeyiz. Bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda size davanın sonucunun ne olabileceği konusundaki fikirlerimizi iletir, oluşacabilecek riskleri açıklar ve kararı size bırakırız. 

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için açtığım davayı kaybedersem mahkeme masrafları ne olur?

Korsan taksi cezasının iptali için açılan davada bazı harcamalar yapmanız gerekecektir. Bunlardan bir tanesi bize ödeyeceğiniz Avukatlık veya danışmanlık ücreti diğeri ise mahkemeye ödeyeceğiniz harç ve masraflardır. Bunların ne kadar olacağını yaklaşık olarak sizlere bildirmekteyiz. Davanın olumlu sonuçlanması durumunda bize ödediğiniz ücret haricinde mahkemeye yatıracağınız harç ve masrafların tamamını iade alacaksınız. Ancak davanın olumsuz sonuçlanması durumunda mahkemeye yatırdığınız harç ve masrafları alamazsınız. Ayrıca davalı taraf kendisini bir avukat ile temsil ederse (Bazı dosyalarda emniyet müdürlüğü sadece evrakları gönderirken bazı dosyalarda Avukat aracılığıyla davayı takip etmektedir) bu durumda kararın verildiği tarih itibariyle güncel olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki rakamı (2024 yılı itibariyle 10.500 TL) davalı kuruma ödemeniz gerekecektir.

 

Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için Avukata sor

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası işlemlerinin iptali ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olması durumunda Avukata Sor bölümünden veya hafta içi mesai saatleri içerisinde iletişim numaralarımızdan danışmanlık ücreti karşılığında bilgi alabilirlersiniz.