İçindekiler

EK 2/3-A Korsan taksi cezası iptali | Trafikten men itirazı 2023

 1. Ek 2/3-A Korsan taksi cezası nedeniyle aracın trafikten men edilmesi (Aracın korsandan bağlanması ve otoparka çekilmesi) Nedir?
 2. Ek 2/3-A Korsan taksi yakalanırsa ne olur para cezası ne kadar 2023?
 3. Ek 2/3-A Korsan taksi nedeniyle trafikten men cezası nedir 2023?
 4. Ek 2/3-a Korsan taksiden bağlanan araç otoparktan nasıl alınır?
 5. Korsandan bağlanan aracı çıkarmak 2023
 6. Ek 2/3-a Kiralık aracın (Rent a car) korsan taksiden bağlanması? Otoparktan nasıl çıkarılır?
 7. Trafikten men cezası kaldırma nasıl yapılır? kaç gün sürer?
 8. Korsan taksi Cezası ve Trafikten Men Cezası iptali için gerekli evraklar
 9. Korsan taksi Polis Tutanağının aksi ispat edilebilir mi?
 10. Ek 2/3-A Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası itirazı hangi mahkemeye yapılır?
 11. EK 2/3-A korsan taksi cezası ve trafikten men cezasına itiraz süresi nedir?
 12. Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası itirazı/iptali dava dilekçesi 2023

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

EK 2/3-A Korsan taksi cezası iptali | Trafikten men itirazı 2023

Ek 2/3-A Korsan taksi cezası nedeniyle aracın trafikten men edilmesi (Aracın korsandan bağlanması ve otoparka çekilmesi) Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 2. Maddesinde belirtilen durumlarda yani çalışma izni almadan yolcu taşınması durumunda korsan taksiden para cezası uygulanmakta ve aracın trafikten men edilmesine karar verilmektedir. Ancak bazı durumlarda trafik ekiplerinin eksik/yanlış işlemleri nedeniyle haksız olarak araç sürücüsüne korsan taksiden dolayı para cezası uygulanmakta ve araç trafikten men edilmektedir. Bu konudaki eksik ve yanlış işlemlerin düzeltilebilmesi için mevzuatın iyi bilinmesi ve süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Öncelikle ilgili kanun maddelerine değinmek gerekirse;

“Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk lirası (Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz) idari para cezası uygulanır.

Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a- ) Çalışma izni/ruhsatı almadan,

b- ) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,

c- ) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın ( a ) bendine uymayanlara 5.010 Türk lirası, ( b ) bendine uymayanlara 2.018 Türk lirası,  ( c ) bendine uymayanlara 1.002 Türk lirası (Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz)  idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

( a ) bendinin ihlali hâlinde altmış gün,

( b ) bendinin ihlali hâlinde otuz gün,

( c ) bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün süreyle trafikten men edilir.

Ek 2/3-A Korsan taksi yakalanırsa ne olur para cezası ne kadar 2023?

Her ne kadar Karayolları Trafik Kanunun da ceza miktarları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda artırılarak güncellenmektedir. 2023 yılı itibariyle Ek 2/3-a korsan taksi idari para cezası tutarı 20.342 TL olarak uygulanmaktadır. Ancak ikinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa kanundaki tanımıyla fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde aynı sebepten dolayı cezai işlem uygulandıysa bu sefer idari para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu konudaki güncel rakamlara http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek 2/3-A Korsan taksi nedeniyle trafikten men cezası nedir 2023?

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince Ek 2/3-a maddesi uyarınca korsan taksiden işlem yapılan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmakta ve aynı kanun uyarınca araç trafikten men edilmektedir. Aracın trafikten men edilmesi demek, kanundaki belirtilen sürelerde aracın trafikte kullanılamaması demektir. Fiili uygulamada ise Trafik ekiplerince aracın bağlanması ve otoparka çekilmesi demektir. Korsan taksi nedeniyle aracın trafikten men edilmesi durumunda 2023 yılı itibariyle araç 60 gün boyunca otoparkta bekletilmektedir. Bunun haricinde alınan izin veya ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında bir faaliyet var ise 30 gün; alınan izin veya ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi dışında faaliyet var ise 15 gün süreyle araç trafikten men edilebilecektir.

Ek 2/3-a Korsan taksiden bağlanan araç otoparktan nasıl alınır?

Korsandan bağlanan aracı çıkarmak 2023

Korsandan bağlanan aracı çıkarmak için 60 günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılması gerekmektedir. Korsan taksi cezasına itiraz edildiğinde korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı yaklaşık bir hafta içerisinde verilmekte ve araç otoparktan teslim alınabilmektedir. Ancak davalı tarafın savunma dilekçesinde sunduğu delillere göre itirazın açıkça yerinde olmadığına karar verilmesi durumunda aracın yeniden bağlanma ihtimali vardır. Bu durumla karşılaşmamak için mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır.

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Doğru hukuki gerekçeler olmadan ve İdari Yargılama Usulü Kanuna uyulmadan hazırlanan dilekçelerin mahkemece reddedildiğine ve araç 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecekken 60 gün boyunca otoparkta kaldığına sıklıkla rastlamaktayız. Çünkü son derece teknik bir alanda yer alan bu konuda birçok Avukat'ın dahi yeterli bilgiye sahip olmadığı bilinen bir durumdur. Bu nedenle korsan taksi cezası iptali dilekçesini veya korsan taksi trafikten men tutanağı iptali dilekçesini bu alanda uzman bir avukat aracılığıyla hazırlamanız oldukça önemlidir.

Ek 2/3-a Kiralık aracın (Rent a car) korsan taksiden bağlanması, Otoparktan nasıl çıkarılır?

Kiraya verdiğim araç ile korsan taksi yapıldı aracım bağlandı ne yapabilirim? Rent a car firması tarafından kiralanan aracın korsan taksi olarak kullanılması durumunda aracın trafikten men edilebilmesi için sürücü ile araç sahibi arasındaki bağın araştırılması ve araç sahibinin korsan taksicilikten haberinin olduğunun ispatlanması gerekiyor. Eğer Rent a car firması ile araç sürücüsü arasında bu konuya ilişkin karşılıklı bir rıza olduğu ispatlanamazsa araç trafikten men edilemiyor. Kiralık araç buna rağmen korsandan bağlanmışsa idare mahkemesine açılacak dava ile yaklaşık 1 hafta içerisinde araç geri alınabiliyor. Nitekim Danıştay 15. Daire Başkanlığının 05.10.2016 tarihli kararında: "Somut olayda; 21.01.2015 tarihinde emniyet yetkilileri tarafından yapılan denetimde ... plakalı araç ile belediye sınırları içinde izinsiz yolcu taşımacılığı yapıldığından bahisle tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının beyanlarında, kendisinin oto kiralama işiyle iştigal ettiği, kendi adına kayıtlı olan söz konusu aracın 14.01.2015 tarihinde kiralama sözleşmesi kapsamında zilyetliğinin araç sürücüsüne devredildiği, araç sürücüsü tarafından ticari amaçlı taşımacılıkta kullanıldığının bilinmediğinin belirtildiği ve dosyadaki bilgi ve belgelerden; söz konusu taşımacılık faaliyetinin araç sahibinin bilgisi ve izni dahilinde yapıldığı hususunun somut, şüpheden uzak, kesin delillerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." denilerek trafikten men edilen aracın lehine karar vermiştir. Dolayısıyla bu konuda yapılacak düzgün ve yeterli bir itirazdan olumlu sonuç alınma ihtimali oldukça yüksektir. 

Trafikten men cezası kaldırma nasıl yapılır? kaç gün sürer?

Aracın trafikten men edilmesi işleminin birçok gerekçesi olabilir. Ancak KTK Ek 2/3-a korsan taksi cezası nedeniyle trafikten men edilmiş ise bu durumda trafikten men cezasının kaldırılması için İdari Yargıda dava açılması gerekmektedir. Yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davalarda yaklaşık bir hafta içerisinde yürütmenin durdurulması kararı verilmekte ve karar ilgili valiliğe gönderilmektedir. Dava açarken yürütme durdurma kararının valiliğe hızlıca ulaşması için kararın normal tebligatla değil HIZLI TEBLİGAT ile gönderilmesini istemeniz ve bunun için gerekli olan cüzi miktardaki farkı mahkeme veznesine ödemeniz oldukça önemlidir. Valilik ise aldığı kararı ilgili Trafik Tescil şubesine göndermektedir. Araç sahibi veya dava açan araç sürücüsü de gerekli işlemler tamamlandıktan sonra trafik tescil şubesinin yönlendirmesi ile otoparktan aracını teslim almaktadır. Bu sürecin tamamı yaklaşık on gün sürmektedir ancak mahkemelerin ve ilgili kamu kurumlarının iş yoğunluğuna göre bu süre değişebilmektedir.

Korsan taksi Polis Tutanağının aksi ispat edilebilir mi?

Korsan taksi yakalanırsa polis memurları gerekli tutanakları tutar ve cezai işlemi yaparlar. Polis memurlarının tutmuş olduğu bu tutanaklar aksi ispat edilene kadar kesin delil sayılmaktadır. Yani bu tutanaklara ek olarak görüntü kaydı vb. ek delillerin bulunması zorunlu değildir. Ancak bu tutanaklar her zaman hukuka uygun olarak tutulmadığı için aksinin ispat edilmesi de mümkündür. Nitekim bu konuda Anayasa Mahkemesi 17.11.2021 tarihli  kararında: "Sonuç olarak kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın gerçekliği karinesi aksi ispat edilebilir nitelikte olsa da başvurucunun bunun aksini ispatlamak için ileri sürdüğü iddia ve itirazların Hâkimlikçe değerlendirmeye bile alınmamış olması sebebiyle somut olaydaki uygulanma tarzı itibarıyla karinenin başvurucuyu otomatik olarak suçlu hâle getirdiği anlaşılmıştır. Başvurucuya savunma imkânı tanınmış ise de Hâkimliğin kamu görevlilerince düzenlenen tutanağa üstünlük tanıyan yaklaşımı başvurucunun savunma yapmasını anlamsız hâle getirmiş ve başvurucuyu kamu otoritesi karşısında dezavantajlı konuma düşürmüştür." diyerek hak ihlaline karar vermesinden dolayı polislerin korsan taksiden tuttuğu tutanağı aksi ispat edilemeyecek bir belge gibi görmek doğru değildir.

Nitekim İstanbul 11. İdare Mahkemesinin 2022/310 Esas sayılı ve 29.11.2022 tarihli kararında: "Olayda, davacıya ait ... plakalı aracın trafik ekipleri tarafından durdurulduğu ve polis memurlarının tutanakta: aracın durdurulduğu, araç şoförüne yolcuları tanıyıp tanıkadığı sorulduğunda ismen bilmediğini, araçtaki yolcuları okuldan alıp Topkapı'daki evlerine bıraktığını söylediği, yolcuların ise Nişantaşı Anadolu Lisesinde okuduklarını ve ailelerinin okuldan alıp bırakması için şoförle anlaştığı, şoförü ismen bildiklerini, ücretini ailesinin ödediklerini söylediklerinin tespit edildiği, ayrıca yapılan mülakatların kameraya kaydedilmiş olduğu" ifade edilmiş ve tutanak polis memurları tarafından imzalanmış ancak araçtaki yolcular ve davacı tarafından imzalanmamıştır.

Bu durumda, izinsiz bir şekilde ticari amaçlı yolcu taşımacılığına dava konusu işlemlere esas kolluk kuvvetlerince düzenlenen tutanakta kamera kayıtları olduğu belirtilmesine rağmen söz konusu kamera kayıtlarının istenildiği halde mahekememize sunulamadığı dikkate alındığında, davacının izinsiz bir şekilde ticari amaçlı yolcu taşıdğı hususunun somut bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, aksi yorumla tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerin iptaline karar verildi." denilerek yalnızca polis memurlarının kişisel kanaati ile oluşturulan tutanağa itibar edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bununla birlikte Korsan taksi şüphesi ile durdurulan araçların bazılarında polis memurları ceza tutanağı haricinde başkaca bir tutanak tutmadan işlem yapmakta ve aracı trafikten men etmektedirler. Bazı durumlarda ise araç sürücülerine boş tutanak üzerine: "ben korsan taksi yapıyorum ancak sürekli olarak yaptığım bir iş değil. İhtiyacım vardı, zor durumda kaldım. Çok pişmanım." yazıp imzalamalarının istendiğini, bu tutanak imzalanırsa mahkemede hakimin insaflı davranacağınının söylendiğini ve bu tutanağa da "pişmanlık tutanağı" denildiğini duymaktayız. Öncelikle belirtmek gerekirse mevzuatta  pişmanlık tutanağı diye bir tutanak yoktur. Böyle bir tutanağa pişmanım yazarak imza atmanızın mahkeme önünde size bir faydası da yoktur. Tam aksine başkaca bir delile ihtiyaç olmaksızın kendi suçunuzu ikrar etmiş olursunuz. Dolayısıyla yapılan işlemde hukuka aykırı bir durum olduğunu görmüş iseniz bu durumda ya şerh düşerek tutanağı imzalamanız ya da "tutanağa imza atmaktan imtina etmek" hakkınızı kullanmanız yargılama sürecinde lehinize olacaktır.     

Korsan Taksi Cezası ve Trafikten Men Cezası iptali için gerekli evraklar

Korsan taksi şüphesi ile bağlanan ve ceza yazılan araç için yapılabilecek olan tek şey idare mahkemesine yürütme durdurma talepli olarak dava açmaktır. Peki korsan taksiden aracım bağlandı şimdi ne yapmalıyım? Öncelikle aşağıda belirtilen evrakların birer örneğini temin etmeniz gerekiyor. 

Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası iptali için gerekli evraklar:

 • İdari para cezası tutanağı örneği
 • Trafikten men tutanağı örneği (Aracın çekildiği otoparktan veya emniyet trafik şubeden alınacak )
 • Ruhsat örneği
 • Araç şirket adına kayıtlı ise imza sirküleri
 • Araç rent a car firmasına kayıtlı ise araç kiralama sözleşmesi

Bu evrakların örneğini temin ettikten sonra hafta içi mesai saatleri içerisinde iletişim bölümündeki numaramıza Whatsapp üzerinden ad-soyad belirterek korsan taksiden aracınızın bağlandığını belirtmeniz yeterlidir. Müsaitlik durumuna göre en kısa sürede biz sizi arıyor ve durumuzla ilgileniyoruz. 

Ek 2/3-A Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası itirazı hangi mahkemeye yapılır?

Normal şartlarda trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekir fakat EK 2/3-a korsan taksi cezasında hem trafik para cezası hem de aracın trafikten men edilmesine ilişkin idari bir işlem olduğundan dolayı itiraz mercii değişmektedir. Korsan taksi cezası nedeniyle uygulanan trafikten men işleminin iptali için açılacak olan dava mutlaka idari yargıda açılmalıdır. Ancak idari para cezası açısından araç sürücüsünün seçimlik hakkı bulunmaktadır. İlk olarak İdare mahkemesinde görülecek olan trafikten men işleminin iptali davasında idari para cezasının da iptali talep edilebilir (Uyuşmazlık Mah.2015/685 E. 2015/692 K. 26.10.2015 tarihli kararı). İkinci ihtimalde ise trafikten men işlemi için idari yargıya; para cezası için adli yargıya (Sulh Ceza Hâkimliğine) başvuru imkânı vardır. Burada hangisinin daha mantıklı olduğu sorulabilir. Ancak bu sorunun cevabı her somut olaya göre değişmektedir. Çünkü bu seçim rastgele yapılan bir seçim olmayıp alanında uzman avukatlar aracılığıyla her olaya göre ayrı ayrı değerlendirilerek bilinçli olarak yapılan bir tercihtir.

EK 2/3-A korsan taksi cezası ve trafikten men cezasına itiraz süresi nedir?

Trafikten men cezası bir idari işlem olduğu için kural olarak dava açma süresi 60 gündür. Ancak yukarıda açıklandığı üzere korsan taksi idari para cezasına itiraz için araç sürücüsünün seçimlik hakkı bulunduğu durumlarda eğer araç sürücüsü trafikten men işleminden bağımsız olarak Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmek isterse bu durumda itiraz süresi 15 gün olarak uygulanacaktır.

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası itirazı/iptali dava dilekçesi 2023

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Dilekçenin yanlış hazırlanması, yetkili ve görevli olmayan mahkemeye verilmesi veya içeriğinin hukuki açıdan yeterli olmaması gibi durumlarda 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecek bir araç 60 gün boyunca otoparkta kalmakta ve yargılama sonunda dava reddedilmektedir. Bu kapsamda kendi aracınızın, emanet olarak almış olduğunuz bir aracın veya kiralanmış bir aracın korsan taksiden bağlanması durumunda danışmanlık hizmeti almak ve dilekçe hazırlatmak için iletişim bölümünde belirtilen telefon numarasından mesai saatleri içerisinde bize ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Aracım korsandan bağlandı ne yapmalıyım?

Yukarıda açıkladığımız üzere  hafta içi mesai saatleri içerisinde iletişim bölümündeki numaramıza Whatsapp üzerinden ad-soyad belirterek korsan taksiden aracınızın bağlandığını belirtmeniz yeterlidir. Müsaitlik durumuna göre en kısa sürede biz sizi arıyor ve durumuzla ilgileniyoruz. Sizinle yaptığımız görüşmede olayın hukuki yönünü anlayabilmek için size bazı sorular soruyoruz. Bunlara birkaç örnek verelim. 

 1. Aracın sahibi siz misiniz yoksa başka birisi mi? (Araç sahibi farklı ise para cezasına sürücü adına, trafikten men işlemine araç sahibi adına itiraz dilekçesi hazılanması gerekiyor)
 2. Polis memuru sürücüye veya araçtaki diğer kişilere ceza tutanağı haricinde korsan taksi eyleminin varlığını kabul ettirecek şekilde tutanak yazdırıp imzalattı mı? (Böyle bir tutanak var ise ve siz korsan taksi yaptım yazdıysanız veya yolcu bu kişi korsan taksi yapıyor kendisine 100 lira verdim derse işiniz biraz zor. Ancak bunun da bazı istisnaları var)
 3. Araçtaki diğer kişi veya kişiler kimlerdir? Onlarla iletişim halinde misiniz? (Size tanık olursalar işiniz daha kolay olacaktır) 
 4. Para cezası tutanağı, trafikten men tutanağı ve ruhsat örneği elinizde mi? (Bu 3 evrak genellikle yeterli olmaktadır. Başka evrak gerekirse size bildiriyoruz)

Bu ve benzeri şekilde soracağımız bazı sorularla sizin olayınızın hukuki durumunu anlıyor ve size yol gösteriyoruz. 

Korsan taksi yolcusuna idari para cezası uygulanır mı?

Karayolları Trafik Kanunu EK 2/6 maddesinde “Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca korsan taksi yolcusuna 2023 yılı itibariyle 1.353 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak uygulamada korsan taksi yolcusuna bazı durumlarda ceza uygulanmadığına yalnızca araç sürücüsüne para cezası uygulanarak aracın trafikten men edildiğine sıklıkla rastlamaktayız.

Trafikten men edilen araç satılabilir mi?

Davasında haksız olduğunu düşünen bazı kişiler ise yürütme durdurma kararı ile aracı çıkarmak ve tekrar bağlanmadan önce satmak istemektedir. Ancak bu durum hukuken mümkün değildir. Çünkü araç kayıtlarında trafikten men işlemine ilişkin şerh bulunmakta olup noterde yapılacak satış işlemleri sırasında bu şerh karşınıza çıkmaktadır.

Korsandan bağlanan araç otoparktan çıktıktan sonra yeniden bağlanabilir mi?

Korsan taksi nedeniyle para cezası uygulanan ve trafikten men edilerek otoparka çekilen araçlar yukarıda açıklanan şekilde yürütmenin durdurulması kararı ile yaklaşık 1 hafta içerisinde geri alınabilmektedir. Ancak bu geçici yürütme durdurma kararı davalı tarafın cevap dilekçesinden sonra tekrar değerlendirilmektedir. Davalı kurumun cevap dilekçesi mahkemeye iletildikten sonra itirazı inceleyen mahkeme yürütme durdurma kararının yerinde olmadığına karar verebilir. Bu durumda araç 60 günden geriye kalan bakiye süre boyunca yine otoparka çekilmesi gerekir. Bu ara karara karşı 7 gün içinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. Ancak bu kararın yalnızca bir ara karar olduğunu ve yargılamanın devam ettiğini önemle belirtmek isteriz. Yürütme durdurma kabul veya ret kararları bir ara karardır mahkemenin nihai kararı değildir.

Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için Avukatlık ücreti ne kadar?

2023 korsan taksi ve trafikten men cezası iptali Dilekçe ücreti ve Danışmanlık ücreti olayın kapsamına ve alınacak olan hizmete göre değişmektedir. Davanın vekâletname ile Avukat tarafından yürütülmesi durumunda farklı sadece dilekçe hazırlanması için ödenecek olan ücret farklıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Sizinle çalışırsam davayı kazanacağım konusunda garanti verir misiniz?

Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kuralları gereğince hiçbir Avukat davanın sonucunu garanti edemez. Çünkü davanın olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması için birçok etkenin bir araya gelmesi gerekir. Tüm etkenler olumlu bir şekilde bir araya gelse bile hakimin hatalı karar vermesi gibi beklenmeyen bir durumdan dahi sonuç olumsuz olabilir. Bu sonuçtan Avukat sorumlu tutulamaz. Ancak Avukat, nitelikli ve düzgün bir dilekçe hazırlamak, yargı yerini doğru belirlemek, öngörülerini şeffaf bir şekilde müvekkillerine açıklamak ve riskleri bildirmekle mükelleftir. Sonuç olarak bizler davanın kazanılacağına ilişkin bir garanti vermeyiz. Bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda size davanın sonucunun ne olabileceği konusundaki fikirlerimizi iletir, oluşacabilecek riskleri açıklar ve kararı size bırakırız. 

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için açtığım davayı kaybedersem mahkeme masrafları ne olur?

Korsan taksi cezasının iptali için açılan davada bazı harcamalar yapmanız gerekecektir. Bunlardan bir tanesi bize ödeyeceğiniz Avukatlık veya danışmanlık ücreti diğeri ise mahkemeye ödeyeceğiniz harç ve masraflardır. Bunların ne kadar olacağını yaklaşık olarak sizlere bildirmekteyiz. Davanın olumlu sonuçlanması durumunda bize ödediğiniz ücret haricinde mahkemeye yatıracağınız harç ve masrafların tamamını iade alacaksınız. Ancak davanın olumsuz sonuçlanması durumunda mahkemeye yatırdığınız harç ve masrafları alamazsınız. Ayrıca davalı taraf kendisini bir avukat ile temsil ederse (Bazı dosyalarda emniyet müdürlüğü sadece evrakları gönderirken bazı dosyalarda Avukat aracılığıyla davayı takip etmektedir) bu durumda kararın verildiği tarih itibariyle güncel olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki rakamı (2023 yılı itibariyle 5.500 TL) davalı kuruma ödemeniz gerekecektir. 

Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için Avukata sor

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası işlemlerinin iptali ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olması durumunda Avukata Sor bölümünden veya hafta içi mesai saatleri içerisinde iletişim numaralarımıza Whatsapp üzerinden mesaj göndererek bilgi alabilirlersiniz.