İÇİNDEKİLER (İlgili başlığa tıklayarak doğrudan ilgili bölüme gidebilirsiniz)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ/İZALE-İ ŞUYU DAVASI NASIL AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi veya İzale-i Şuyu  davası, paylı mülkiyet ya da elbirliği mülkiyetine konu olan malvarlığında ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek aynen taksim ya da satış yoluyla herkesin payı oranında hakkını almış olduğu bir dava türüdür.

Bu dava türünde kazanan ya da kaybeden taraf bulunmayıp taraflar açısından benzer hukuki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin yargılama giderleri ve vekalet ücreti taraflara payları oranında yüklenmektedir. Yani davayı açan kişi ya da kişiler başlangıçta yargılama giderlerini karşılamış olsalar da yargılama sonunda bu giderler herkese payı oranında yüklenerek mahsuplaşma yapılmaktadır. Bu konuyla ilgilili olan Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? isimli yazımızı okumak için tıklayınız.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre bir veya birden fazla paydaş diğer paydaşlara karşı bu davayı açabilir. Davayı açmak isteyen tek bir paydaş olması hatta bu paydaşın hisse oranın %1 olması dahi bu davayı açmak için yeterlidir. Herhangi bir hissedar sayısı ya da hisse oranı sınırı yoktur.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI KİME KARŞI AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi bir diğer adıyla izale i şüyu davası paydaşlara karşı açılır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere paydaşlardan bir veya bir kaçı bu davayı açabilmektedir. Ortaklığın giderilmesi (izale i şuyu) davasının özelliği gereği davayı açan paydaşlar kendileri dışındaki diğer paydaşları davalı olarak göstermek zorundadır. Tüm paydaşlar bu davada taraf olarak gösterilmeden hüküm verilemez. Eğer paydaşlardan biri ölmüş ise mirasçılık belgesi alınarak mirasçılarının davaya dahil edilmesi gerekir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin, taşınmaz mal Samsun’da bulunuyorsa ortaklığın giderilmesi davasında yetkili ve görevli mahkeme Samsun Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Ortaklığın Giderilmesi davası açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı bitirebilirler. Fakat taraflar aralarında anlaşamıyorsa mahkemenin satış suretiyle ortaklığın giderilmesi ya da aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi yönünde bir karar vermesi gerekir. Mahkeme talep olması halinde öncelikle aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesinin mümkün olup olmadığını araştırır. Aynen taksim mümkün ise bu yönde karar verir. Mümkün değil ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir.

Eğer aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi; tarım arazilerinin niteliği, imar mevzuatı vb. düzenlemelere aykırı düşmüyorsa ya da malın kıymetinde bir değer kaybına yol açmıyorsa paydaşlar açısından daha doğru bir paylaşım yolu olacaktır.

Örneğin; İki katlı imara aykırı olarak yapılmış %50 hisseli bir taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açılmış ise hakim öncelikle kat mülkiyeti kurulup kurulamayacağını araştırmalı, buna ilişkin taraflara süre vermeli, kat mülkiyeti kurulması durumunda iki bağımsız bölüm olarak kaydı yapılan bu taşınmazların aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilmesine karar vermeli ve her bir paydaşa bir bağımsız bölüm tesis etmelidir. Bağımsız bölümler arasında değer farkı olması durumunda denkleştirme yaparak aradaki farkın para (ivaz) olarak diğer paydaşa verilmesine hükmetmelidir.

SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU)

Ortaklığın giderilmesi (izale i şuyu) davasında taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Uygulamada daha çok miras kalan taşınmazın icradan satılması olarak bilinen bu yöntemde taşınmaz malın satışı, mahkeme aracılığıyla yapılmaz, mahkeme yalnızca satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verir ve dosyayı satış memurluğuna gönderir. Satış işlemlerini ise bu satış memurluğu yapar. Satış memurluğu öncelikle bir değer tespiti yapar. Bu tespit kesinleşirse belirlenen fiyatın yarısı üzerinden açık artırma yapılır ve en yüksek teklifi veren kişiye icradan satış yapılır. Satış sonrası para, hazırlanan sıra cetveline göre paydaşlara dağıtılır.

Bununla birlikte paydaşlar arasında anlaşma sağlanamadığı için Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi yönünde karar verilecekse halledilmesi gereken bir problem daha vardır: Taşınmaz malın üzerinde bulunan muhdesat.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA MUHDESATIN AİDİYETİ

Her ne kadar taşınmaz mal üzerinde paydaşlık olsa da bazen bu taşınmaz mal üzerine paydaşlar kendi emek ve mesaileri ile bir takım eklentiler yapmaktadır. Örneğin tarla üzerine yapılan ahır, bahçeye dikilen ağaç vs. Bu durumda satış işlemlerinden önce bu yapı ve eklentilerin kime ait olduğunun tespit edilmesi gerekir.  Eğer yapı üzerindeki muhdesatın kime ait olduğu konusunda tapuda şerh varsa veya bu hususta bütün paydaşlar anlaşıyorsa ayrıca bir muhdesatın aidiyeti davası açılmasına gerek yoktur, mevcut ortaklığın giderilmesi (izale i şüyu) davasında bu sorun çözülür. Fakat taraflar yapı üzerindeki muhdesat konusunda anlaşamıyorsa mahkeme taraflara muhdesatın aidiyeti davası açmak üzere süre verir ve bu davayı bekletici mesele yapar. Bu davada muhdesatın kime ait olduğu belirlenir ve ortaklığın giderilmesi davasında değer tespiti yapılırken bu duruma göre hesaplama yapılır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA MİRASÇILARIN ANLAŞMASI

Ortaklığın giderilmesi davalarında karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de dava açılmadan önce anlaşamayan mirasçı veya paydaşların, dava açıldıktan sonra sürecin zorluğunu ve maliyetini görerek anlaşmak istemeleri durumudur. İcradan taşınmaz satışı veya diğer paydaş malların satışı öncesinde her aşamada mirasçılar ya da paydaşlar anlaşma yapabilir ve süreci icradan satış olmadan sona erdirebilir. Bunun için miras paylaşım sözleşmesi yapılabileceği gibi tapuda devir işlemi yapılarak bu durumun mahkemeye bildirilmesi de icradan satışı durduracaktır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

İZALE İ ŞUYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI ZAMANAŞIMI

Ortaklığın giderilmesi davası zamanaşımına tabi olan davalardan değildir. Herhangi bir süreye tabi olmadan aşağıda sayılan istisnai haller haricinde her zaman dava açılabilir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Ortaklığın giderilmesi ya da diğer adıyla izale i şüyu davaları mahkemelerin iş yoğunluğuna, ortaklığın giderilmesi istenen taşınır veya taşınmaz malların sayı ve niteliğine, mirasçı veya paydaş sayısına göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 1 - 1,5 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat karara itiraz edilmesi durumunda İstinaf ve Temyiz süreçlerini ya da icradan satış yapılacaksa satış yapılacak süreci de göz önüne almak gerekir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA MAHKEME MASRAFLARI NE KADAR?

Ortaklığın giderilmesi davasının başlangıcında davayı açan mirasçı ya da paydaşlar dava harcı ve mahkeme giderlerini karşılar fakat dava sonunda mahkeme masrafı (harç ve giderler) ile vekalet ücreti mirasçıların ya da paydaşların payları oranında taraflara yüklenir. Yani davanın tarafı olan herkes bu giderlere istese de istemese de katlanmak zorundadır. Bu nedenledir ki süreci uzatıp masrafları artırmak yerine anlaşma yoluna gitmek daha mantıklıdır. İzale i şuyu davasının başlangıcında peşin harç, posta ücreti, keşif ücreti ve bilirkişi ücreti gibi giderlerin ödenmesi gerekir. Daha sonra satış aşamasına geçildiğinde ise ilan masrafları vs. ödenmesi gerekmektedir. Bu masraflar taşınmaz sayısı, hissedar sayısı ve dava konusunun kendine has diğer özelliklerine göre belirlendiğinden dolayı net rakamlar verilmesi mümkün değildir.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Masraflarının paylaşımı konusunda örnek vermek gerekirse; Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 3 paydaşın bulunduğu bir arsa için paydaşlardan biri dava başında 3.000 TL masraf ödemişse dava sonunda herkes payı oranında 1.000’er TL den sorumlu olacak ve davacı paydaş fazla ödemiş olduğu 2.000 TL yi diğer paydaşlardan geri alacaktır.  Bu nedenle Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) davalarını eğer mümkünse birden çok paydaşın bir araya gelerek açması daha makul olacaktır. Bu sayede hem dava süreci hızlanacak hem de masrafları tek bir kişi üstlenmemiş olacaktır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ/İZALEİ ŞUYU DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022

İZALEİ ŞUYU – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022

SAMSUN NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE                                                                            

DAVACILAR        : 1) AD SOYAD -  T.C. NO:

                                  ADRES

                                2) AD SOYAD -  T.C. NO:

           ADRES

DAVALILAR     :1) AD SOYAD -  T.C. NO:

                             ADRES

                          2) AD SOYAD -  T.C. NO:

       ADRES

KONU               :Taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi.

AÇIKLAMALAR

Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmazlara ne şekilde sahip olunduğu, neden uyuşmazlık olduğu vs. anlatılmalı ve Murise ait mirasçılık belgesi vs. gerekli belgeler sunulmalıdır. Taşınmazlar aşağıdaki gibi belirtilmelidir.

  • Samsun ili Vezirköprü ilçesi …………… ada……….parsel
  • Samsun ili Havza ilçesi …………… ada……….parsel
  • Samsun ili Ladik ilçesi …………… ada……….parsel
  • Samsun ili Kavak ilçesi …………… ada……….parsel
  • Amasya ili Merzifon ilçesi …………… ada……….parsel
  • Amasya ili Suluova ilçesi …………… ada……….parsel

HUKUKİ NEDENLER         : TMK, HMK  ve diğer yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :Taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları, mirasçılık belgesi, Bilirkişi İncelemesi, Keşif, Tanık ve Her Türlü Yasal Delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıklanan nedenlerle; davamızın Kabulü ile yukarıda yazılı taşınmazların paydaşlığının satış suretiyle giderilmesine ve Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin taraflara hisseleri oranında yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. ../../ 2022

DAVACILAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Kaç Yıl Sürer?

İzale i şüyu davası yukarıda açıklandığı üzere mahkemelerin iş yoğunluğuna, ortaklığın giderilmesi istenen taşınmazların sayı ve niteliğine, mirasçıların veya paydaşların sayısına göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 1 - 1,5 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat karara itiraz edilmesi durumunda İstinaf ve Temyiz süreçlerini ya da icradan satış yapılacaksa satış yapılacak süreci de göz önüne almak gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-iŞüyu) Davası Avukatlık Ücreti 2022

Ortaklığın Giderilmesi (İzale i şüyu) davası avukatlık ücreti dava konusu taşınmazların sayısı, hissedar veya mirasçıların sayısı ve gayrimenkul avukatının kendi tarifesine göre değişmektedir.  Fakat yasal olarak 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında bir ücret kararlaştırılamaz. Bu tarifenin altında kalmamak şartıyla gayrimenkul avukatı ücreti nakit olarak belirlenebileceği gibi aynı zamanda dava sonunda mirasçının ya da paydaşın hissesine düşen payın belirli bir yüzdesi olarak ta belirlenebilir. Uygulamada genellikle Samsun Ortaklığın Giderilmesi (İzale i şüyu) davası avukatlık ücreti 2022 yılında başlangıçta belirli bir nakdi ücret + dava sonunda mirasçı ya da paydaş hissesine düşen miktarın %10’u ile %20’si arasında bir yüzdelik dilim anlaşması yapıldığı görülmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nasıl Engellenir? Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller Nelerdir?

Burada bahsedeceğimiz açıklamalar İzale i şüyu davasını hakkı olmamasına rağmen kötü niyetli olarak açan kişilere karşı ileri sürülecek açıklamalardır. Kanunda hangi hallerde ortaklığın giderilmesi davası açılamayacağı açıkça yazılmıştır. Mevzuatın tamamına değinmek yazıyı gereksiz yere uzatacağından yalnızca önemli olduğunu düşündüklerimizi belirteceğiz.

Paydaşların bir araya gelerek yapmış olduğu yazılı bir sözleşmeyle kullanım amacı belirlenmiş ise en fazla 10 yıllık süreyle izale i şüyu davası açılamaz. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar için izale i şüyu davası açılamaz. Kamulaştırılan taşınmazla ilgili karar paydaşlara tebliğ edildikten sonra ortaklığın giderilmesi davası açılamaz. Kamu malları için izale i şüyu davası açılamaz. Bu ve benzeri durumlara rağmen izale i şuyu davası açılmışsa davanın reddi sağlanabilir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası Kimler Açabilir?

Paydaşlardan bir ya da birkaçı yukarıda belirtilen istisnai haller dışında her zaman bu davayı açabilir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası Masraflarını Kim Öder?

Başlangıçta dava masraflarını davayı açan paydaş veya mirasçılar öder. Fakat daha sonra bu masraf ve giderler paydaş veya mirasçıların payları oranında dağıtılır ve başlangıçta fazladan para ödeyen kişiyle mahsuplaşma yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şüyu) davası avukat ücretini kim öder?

İzalei şüyu davasında mahkemece takdir edilen avukatlık ücretini bütün paydaşlar birlikte öder.

Avukat Tutmadan Ortaklığın Giderilmesi (izale-i Şüyu) Davası Açılır Mı?

İzale i şüyu davası için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat davanın bu alanda uzman bir avukat olmadan takip edilerek düzgün bir şekilde sonuçlandırılması son derece zordur. Bu tarz davalarda avukatlık ücreti ödemek istemeyen kişilerin genellikle eksik ya da yanlış bir dava açtıktan sonra işin içinden çıkılamaz bir duruma gelindiğinde avukata başvurduğunu görmekteyiz. Bu da çoğunlukla davanın eksik ya da yanlış açılması nedeniyle daha pahalıya gelmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası Devam Ederken Hisse Devri Yapılabilir Mi?

İzale i şüyu davası devam ederken tapu kayıtlarına bu taşınmaz davalıdır şerhi konulur. Bu şerh sadece açıklayıcı bir beyan olup yargılama sürecinde tapuda satış yapılmasına engel değildir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davasında Ön Alım Hakkı Var Mıdır?

Türk Medeni Kanununa göre paylı mülkiyette bir üçüncü kişiye satış yapılması durumunda paydaşların ön alım hakkı vardır. Fakat ön alım hakkının kullanılamayacağı haller de istisna olarak düzenlenmiştir. Bu istisnalardan birisi de ortaklığın giderilmesi davası sonunda icradan alınan taşınmazda paydaşların ön alım hakkını kullanamamasıdır. Bunun nedeni ise satış işleminin kişilerin kendi rızası ile değil mahkeme aracılığıyla yapılmasıdır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası İçin İntikal Şart Mı?

Miras kalan taşınmazların paylaşımı konusunda anlaşma sağlanamazsa yapılması gereken şey İzale i şüyu davası açmaktır. Burada da akla mirasın intikali sorunu gelmektedir. Fakat izale i şüyu davası açmak için intikal yapılması şart değildir. İntikal yapılmadan ölen kişinin veraset ilamı çıkartılarak mirasçıların davaya dahil edilmesi ve yargılamaya bu şekilde devam edilmesi mümkündür.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN AVUKATA SOR

Ortaklığın Giderilmesi ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olması durumunda Site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden veya hafta içi mesai saatleri içerisinde telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuyla ilgilili olan Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? isimli yazımızı okumak için tıklayınız.

 

 

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.