KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

(KVKK AYDINLATMA METNİ)

Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR müvekkillerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve görevi gereği iletişim halinde bulunduğu diğer kişilerin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermektedir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve KVKK madde 10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla tarafımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR ile paylaştığınız kişisel veriler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat uyarınca yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenmektedir***.  İlgili işin ifası amacıyla yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcısı firmalara (E-müvekkil sistemi, SMS Bilgilendirme servisi, İcra ve dava takip sistemi ve E-Fatura sistemi gibi işin takip ve sonuçlandırılması amacıyla destek ve hizmet alınan firmalar) gerekli güvenlik tedbirleri alınmak şartıyla (şifreleme, erişim kısıtlaması vs.) amaçla sınırlı ve orantılı olarak aktarılmaktadır. Yasal mevzuata göre belirlenen sürelerde saklandıktan sonra imha edilmektedir. Tüm bu süreçte gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak bu verileriniz sıkı bir şekilde korunmaktadır.

*** Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme aşamalarını içeren her türlü faaliyettir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca;

  • Dava ve icra takibi işlerinin yürütülmesi,
  • Danışmanlık hizmetinin gereği gibi ifa edilebilmesi,
  • Yasal süreç takibinin eksiksiz olarak yapılabilmesi,
  • Hukuki mütalaa hazırlanması,
  • Müvekkil ilişkileri sürecinin yürütülmesi,
  • Bilgi verme yükümlüğünün yerine getirilmesi,
  • Avukatlık mevzuatından kaynaklı olarak dosya tutma ve saklama yükümlüğünün yerine getirilebilmesi,

Başta olmak üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca yürüttüğü avukatlık ve danışmanlık faaliyetleri kapsamındaki her türlü kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve müvekkillerine eksiksiz bir hizmet sağlayabilmesi için kişisel verilerinize (adınız-soyadınız, kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, acil durumlar için bir yakınınızın telefon numarası, büromuz tarafından yürütülen dava ve takip bilgileriniz gibi işin ifası için gerekli her türlü bilgi)  ihtiyaç duymaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ile Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; sözleşmeler, dilekçeler, resmi yazılar, yapılan görüşmeler, vekâletnameler, yetki belgeleri ile dava ve icra takipleri ve Avukatlık mesleği kapsamında yapılan her türlü iş ve işlemden kaynaklı olarak bilumum araç ve kanallar vasıtasıyla toplanabilir.

Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR, 6698 sayılı KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere, kişisel veri işleme şartlarına ve yukarıda belirtilen amaçlara uygun bir şekilde Avukatlık mesleğinin ifası kapsamında KVKK madde 5/2-a,c,ç ve e maddelerinde yer alan  “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR tarafından işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8/2-a maddesi uyarınca ve ilgili işin ifası amacıyla yurt içinde bulunan hizmet sağlayıcısı firmalar (E-müvekkil sistemi, SMS Bilgilendirme servisi, İcra ve dava takip sistemi ve E-Fatura sistemi gibi işin takip ve sonuçlandırılması amacıyla destek ve hizmet alınan firmalar), iş ortakları, avukatları; yetkili mahkeme ve icra daireleri; Kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. 

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan ve işin ifası için gerekli ve yeterli olan aktarımlar haricinde yurtiçinde veya yurtdışında herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanma ve İmha süreci

1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 39 kapsamında avukatların bilgi ve belgeleri vekâlet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 3 yıl süreyle saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bununla birlikte işin niteliğine göre mevzuatta ayrıca bir süre bulunması veya meşru menfaat kapsamında bu süre 10 yıl olarak uygulanabilir. Kişisel verileriniz her hal ve şartta en geç vekâlet ilişkisinin sona ermesinden itibaren 10 yıl geçmesi üzerine kalıcı olarak ve geri dönüşü mümkün olmayacak şekilde imha edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR’e başvuru yaparak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Taleplerinizi telefon veya e-mail yoluyla, şahsen başvurarak veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz. Başvurunuzun tarafımıza iletilmesinden itibaren en geç 30 gün içinde talepleriniz sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Ad, Soyad ve Unvan: Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR
Web Adresi : www.ozgurgungor.av.tr
E-mail : av.ozgurgungor@gmail.com
Telefon Numarası : 0 (542) 441 54 55
Adres : Mehmet Paşa Mah. 1004 Sok. No: 4/3 Vezirköprü/SAMSUN

 

Açık Rıza veya Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hazırlanan yukarıdaki aydınlatma metni kapsamında kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ve kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına açık rızam ile onay veriyorum. Kısmen veya tamamen onay vermediğim hususlar olması durumunda Avukat Özgür Doğukan GÜNGÖR’e telefon, e-mail veya diğer iletişim araçlarıyla başvuru yapacağımı taahhüt ediyorum.