İçindekiler

EK 2/3-A Korsan taksi cezası iptali | Trafikten men itirazı 2022

  1. Ek 2/3-A Korsan taksi cezası nedeniyle aracın trafikten men edilmesi (Aracın korsandan bağlanması ve otoparka çekilmesi) Nedir?
  2. Ek 2/3-A Korsan taksi para cezası ne kadar 2022?
  3. Ek 2/3-A Korsan taksi nedeniyle trafikten men cezası nedir 2022?
  4. Ek 2/3-a Korsan taksiden bağlanan araç otoparktan nasıl alınır?
  5. Korsandan bağlanan aracı çıkarmak 2022
  6. Trafikten men cezası kaldırma nasıl yapılır? kaç gün sürer?
  7. Ek 2/3-A Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası itirazı hangi mahkemeye yapılır?
  8. EK 2/3-A korsan taksi cezası ve trafikten men cezasına itiraz süresi nedir?
  9. Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası itirazı/iptali dava dilekçesi 2022

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

EK 2/3-A Korsan taksi cezası iptali | Trafikten men itirazı 2022

Ek 2/3-A Korsan taksi cezası nedeniyle aracın trafikten men edilmesi (Aracın korsandan bağlanması ve otoparka çekilmesi) Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun EK 2. Maddesinde belirtilen durumlarda yani çalışma izni almadan yolcu taşınması durumunda korsan taksiden para cezası uygulanmakta ve aracın trafikten men edilmesine karar verilmektedir. Ancak bazı durumlarda trafik ekiplerinin eksik/yanlış işlemleri nedeniyle haksız olarak araç sürücüsüne korsan taksiden dolayı para cezası uygulanmakta ve araç trafikten men edilmektedir. Bu konudaki eksik ve yanlış işlemlerin düzeltilebilmesi için mevzuatın iyi bilinmesi ve süresi içerisinde gerekli başvuruların yapılması gerekmektedir. Öncelikle ilgili kanun maddelerine değinmek gerekirse;

“Araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine 1.002 Türk lirası (Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz) idari para cezası uygulanır.

Ayrıca, araç on beş gün süre ile trafikten men edilir.

10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden;

a- ) Çalışma izni/ruhsatı almadan,

b- ) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında,

c- ) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh dışında

belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak yasaktır. Bu fıkranın ( a ) bendine uymayanlara 5.010 Türk lirası, ( b ) bendine uymayanlara 2.018 Türk lirası,  ( c ) bendine uymayanlara 1.002 Türk lirası (Güncel orana http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz)  idari para cezası verilir. Fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde tekerrürü hâlinde, bu fıkrada yer alan idari para cezaları iki kat olarak uygulanır.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın aracın bu maddenin üçüncü fıkrasına aykırı olarak kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür. Araç, bu maddenin üçüncü fıkrasının;

( a ) bendinin ihlali hâlinde altmış gün,

( b ) bendinin ihlali hâlinde otuz gün,

( c ) bendinin ihlali hâlinde ise on beş gün süreyle trafikten men edilir.

Ek 2/3-A Korsan taksi para cezası ne kadar 2022?

Her ne kadar Karayolları Trafik Kanunun da ceza miktarları belirtilmiş olsa da bu rakamlar güncel olmayıp her yıl belirli oranlarda artırılarak güncellenmektedir. 2022 yılı itibariyle Ek 2/3-a korsan taksi idari para cezası tutarı 9.125 TL olarak uygulanmaktadır. Ancak ikinci kez korsan taksiden ceza uygulanıyorsa kanundaki tanımıyla fiilin işlendiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde aynı sebepten dolayı cezai işlem uygulandıysa bu sefer idari para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu konudaki güncel rakamlara http://www.trafik.gov.tr/trafik-mevzuat adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek 2/3-A Korsan taksi nedeniyle trafikten men cezası nedir 2022?

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince Ek 2/3-a maddesi uyarınca korsan taksiden işlem yapılan araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmakta ve aynı kanun uyarınca araç trafikten men edilmektedir. Aracın trafikten men edilmesi demek, kanundaki belirtilen sürelerde aracın trafikte kullanılamaması demektir. Fiili uygulamada ise Trafik ekiplerince aracın bağlanması ve otoparka çekilmesi demektir. Korsan taksi nedeniyle aracın trafikten men edilmesi durumunda 2022 yılı itibariyle araç 60 gün boyunca otoparkta bekletilmektedir. Bunun haricinde alınan izin veya ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında bir faaliyet var ise 30 gün; alınan izin veya ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi dışında faaliyet var ise 15 gün süreyle araç trafikten men edilebilecektir.

Ek 2/3-a Korsan taksiden bağlanan araç otoparktan nasıl alınır?

Korsandan bağlanan aracı çıkarmak 2022

Korsandan bağlanan aracı çıkarmak için 60 günlük süre içerisinde İdare mahkemesine yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılması gerekmektedir. Korsan taksi cezasına itiraz edildiğinde korsan taksi cezasına ilişkin yürütmenin durdurulması kararı yaklaşık bir hafta içerisinde verilmekte ve araç yaklaşık 10 gün içerisinde otoparktan teslim alınabilmektedir. Ancak davalı tarafın savunma dilekçesinde sunduğu delillere göre itirazın açıkça yerinde olmadığına karar verilmesi durumunda aracın yeniden bağlanma ihtimali vardır. Bu durumla karşılaşmamak için mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır.

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Doğru hukuki gerekçeler olmadan ve İdari Yargılama Usulü Kanuna uyulmadan hazırlanan dilekçelerin mahkemece reddedildiğine ve araç 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecekken 60 gün boyunca otoparkta kaldığına sıklıkla rastlamaktayız. Bu nedenle korsan taksi cezası iptali dilekçesini veya korsan taksi trafikten men tutanağı iptali dilekçesini bu alanda uzman bir avukat aracılığıyla hazırlamanız oldukça önemlidir.

Trafikten men cezası kaldırma nasıl yapılır? kaç gün sürer?

Aracın trafikten men edilmesi işleminin birçok gerekçesi olabilir. Ancak KTK Ek 2/3-a korsan taksi cezası nedeniyle trafikten men edilmiş ise bu durumda trafikten men cezasının kaldırılması için İdari Yargıda dava açılması gerekmektedir. Yürütmenin durdurulması talepli olarak açılan davalarda yaklaşık bir hafta içerisinde yürütmenin durdurulması kararı verilmekte ve karar ilgili valiliğe gönderilmektedir. Valilik ise aldığı kararı ilgili Trafik Tescil şubesine göndermektedir. Araç sahibi veya dava açan araç sürücüsü de gerekli işlemler tamamlandıktan sonra trafik tescil şubesinin yönlendirmesi ile otoparktan aracını teslim almaktadır. Bu sürecin tamamı yaklaşık on gün sürmektedir ancak mahkemelerin ve ilgili kamu kurumlarının iş yoğunluğuna göre bu süre değişebilmektedir.

Ek 2/3-A Korsan taksi cezası ve trafikten men cezası itirazı hangi mahkemeye yapılır?

Normal şartlarda trafik cezasına itiraz için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulması gerekir fakat EK 2/3-a korsan taksi cezasında hem trafik para cezası hem de aracın trafikten men edilmesine ilişkin idari bir işlem olduğundan dolayı itiraz mercii değişmektedir. Korsan taksi cezası nedeniyle uygulanan trafikten men işleminin iptali için açılacak olan dava mutlaka idari yargıda açılmalıdır. Ancak idari para cezası açısından araç sürücüsünün seçimlik hakkı bulunmaktadır. İlk olarak İdare mahkemesinde görülecek olan trafikten men işleminin iptali davasında idari para cezasının da iptali talep edilebilir (Uyuşmazlık Mah.2015/685 E. 2015/692 K. 26.10.2015 tarihli kararı). İkinci ihtimalde ise trafikten men işlemi için idari yargıya; para cezası için adli yargıya (Sulh Ceza Hâkimliğine) başvuru imkânı vardır. Burada hangisinin daha mantıklı olduğu sorulabilir. Ancak bu sorunun cevabı her somut olaya göre değişmektedir. Çünkü bu seçim rastgele yapılan bir seçim olmayıp alanında uzman avukatlar aracılığıyla her olaya göre ayrı ayrı değerlendirilerek bilinçli olarak yapılan bir tercihtir.

EK 2/3-A korsan taksi cezası ve trafikten men cezasına itiraz süresi nedir?

Trafikten men cezası bir idari işlem olduğu için kural olarak dava açma süresi 60 gündür. Ancak yukarıda açıklandığı üzere korsan taksi idari para cezasına itiraz için araç sürücüsünün seçimlik hakkı bulunduğu durumlarda eğer araç sürücüsü trafikten men işleminden bağımsız olarak Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmek isterse bu durumda itiraz süresi 15 gün olarak uygulanacaktır.

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası itirazı/iptali dava dilekçesi 2022

İdare mahkemesinde açılacak olan bu davada aracın otoparktan en hızlı şekilde çıkarılması ve yargılama sonunda korsan taksi cezası ile trafikten men işleminin iptali için en önemli olan husus dava dilekçesidir. İşin neredeyse % 90 lık kısmı dava dilekçesine bağlıdır. Dilekçenin yanlış hazırlanması, yetkili ve görevli olmayan mahkemeye verilmesi veya içeriğinin hukuki açıdan yeterli olmaması gibi durumlarda 1 hafta içerisinde otoparktan çıkarılabilecek bir araç 60 gün boyunca otoparkta kalmakta ve yargılama sonunda dava reddedilmektedir. Bu kapsamda kendi aracınızın, emanet olarak almış olduğunuz bir aracın veya kiralanmış bir aracın korsan taksiden bağlanması durumunda danışmanlık hizmeti almak ve dilekçe hazırlatmak için iletişim bölümünde belirtilen telefon numarasından mesai saatleri içerisinde bize ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ek 2/3-a Kiralık aracın (Rent a car) korsan taksiden bağlanması, Otoparktan nasıl çıkarılır?

Kiraya verdiğim araç ile korsan taksi yapıldı aracım bağlandı ne yapabilirim? Rent a car firması tarafından kiralanan aracın korsan taksi olarak kullanılması durumunda aracın trafikten men edilebilmesi için sürücü ile araç sahibi arasındaki bağın araştırılması ve araç sahibinin korsan taksicilikten haberinin olduğunun ispatlanması gerekiyor. Eğer Rent a car firması ile araç sürücüsü arasında bu konuya ilişkin karşılıklı bir rıza olduğu ispatlanamazsa araç trafikten men edilemiyor. Kiralık araç buna rağmen korsandan bağlanmışsa idare mahkemesine açılacak dava ile yaklaşık 1 hafta içerisinde araç geri alınabiliyor. 

Korsan taksi yolcusuna idari para cezası uygulanır mı?

Karayolları Trafik Kanunu EK 2/5 maddesinde “Ayırıcı işareti bulunmayan üçüncü fıkra kapsamındaki araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 Türk lirası idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca korsan taksi yolcusuna 2022 yılı itibariyle 607 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak uygulamada korsan taksi yolcusuna bazı durumlarda ceza uygulanmadığına yalnızca araç sürücüsüne para cezası uygulanarak aracın trafikten men edildiğine sıklıkla rastlamaktayız.

Trafikten men edilen araç satılabilir mi?

Korsan taksi nedeniyle para cezası uygulanan ve trafikten men edilerek otoparka çekilen araçlar yukarıda açıklanan şekilde yürütmenin durdurulması kararı ile yaklaşık 1 hafta içerisinde geri alınabilmektedir. Ancak bu geçici yürütme durdurma kararı davalı tarafın cevap dilekçesinden sonra tekrar değerlendirilmektedir. Davalı kurum cevap dilekçesi ile davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkça ispat edebilirse bu durumda araç 60 günden geriye kalan bakiye süre boyunca yine otoparka çekilecektir. Davasında haksız olduğunu düşünen bazı kişiler ise yürütme durdurma kararı ile aracı çıkarmak ve tekrar bağlanmadan önce satmak istemektedir. Ancak bu durum hukuken mümkün değildir. Çünkü araç kayıtlarında trafikten men işlemine ilişkin şerh bulunmakta olup noterde yapılacak satış işlemleri sırasında bu şerh karşınıza çıkmaktadır.

Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için Avukatlık ücreti ne kadar?

2022 korsan taksi ve trafikten men cezası iptali Dilekçe ücreti ve Danışmanlık ücreti olayın kapsamına ve alınacak olan hizmete göre değişmektedir. Davanın vekâletname ile Avukat tarafından yürütülmesi durumunda farklı sadece dilekçe hazırlanması için ödenecek olan ücret farklıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Korsan taksi ve trafikten men cezası iptali için Avukata sor

Ek 2/3-a Korsan taksi ve trafikten men cezası işlemlerinin iptali ile ilgili hukuki yardıma ihtiyacınız olması durumunda Avukata Sor bölümünden veya hafta içi mesai saatleri içerisinde iletişim numaralarımızdan ücret karşılığında hizmet alabilirlersiniz.