İÇİNDEKİLER (İlgili başlığa tıklayarak doğrudan ilgili bölüme ulaşabilirsiniz)

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İLE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma davası iki şekilde düzenlenmiştir.

 1. Anlaşmalı Boşanma (TMK 166/3)
 2. Çekişmeli Boşanma (TMK 161 vd.)

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanmanın tüm sonuçları (Maddi-Manevi tazminat, nafaka, velayet vs.) hakkında karşılıklı olarak anlaşması ve kanundaki diğer şartları taşıması durumunda evliliğin kısa sürede sona erdirilebildiği bir dava türüdür.

Çekişmeli boşanma davası ise tarafların; kusur durumu, maddi-manevi tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmanın hukuki sonuçlarından bir ya da birkaçı üzerinde anlaşma sağlayamaması ve bu nedenle iddialarını ve taleplerini mahkemeye kabul ettirmek için delillerini tartışmaya sunduğu bir dava türüdür. Bu dava türü anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun meşakkatlidir.

Açıklamalara geçmeden önce özellikle belirtmek isteriz ki boşanma sürecine giren taraflar sürecin bir an önce bitmesi için acele kararlar verebilmekte ve bu kararlar da çoğu zaman geri dönüşü mümkün olmayan zararlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü boşanma davalarında talep edilmeyen bazı haklar (nafaka, tazminat vb. alacaklar) yasal süre geçtikten sonra tekrar talep edilememektedir. Bu nedenle öncelikle boşanma davası alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alınması ve sürecin daha sonrasında işletilmesi bu davalar açısından hayati önem arz eder.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle tarafların boşanmanın tüm hukuki sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Örneğin; Nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi bütün konularda anlaşma sağlanmışken sadece çocuğun velayetinde dahi anlaşma olmasa anlaşmalı boşanma davası sonuçlandırılamaz. Tüm konularda anlaşma sağlandıktan sonra ise öncelikle bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Bu anlaşmalı boşanma protokolünü her iki taraf da imzalar. Daha sonra taraflardan birisi davacı sıfatıyla Aile Mahkemesinde gerekli harç ve giderleri ödeyerek anlaşmalı boşanma davasını açar. Mahkeme uygun bir güne duruşma günü verir. Duruşmada davanın aşağıda belirtilen şartları sağlaması halinde boşanma kararı verilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI NELERDİR 2024?

Tarafların anlaşmalı boşanma davası ile boşanabilmeleri için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Eğer bu şart sağlanıyorsa taraflardan biri, hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile Aile Mahkemesine başvuru yapar. Bu belgeler mahkemeye sunulduktan sonra uygun bir güne duruşma günü verilir. Bu duruşmada boşanma kararı verilebilmesi için her iki tarafın da duruşmaya gelerek hâkim huzuruna çıkması gerekir. Hâkim, tarafları bizzat dinleyerek bu protokoldeki beyanların tarafların özgür iradesine uyup uymadığını değerlendirir. Bunun yanında hâkim, tarafların ya da çocukların menfaatleri doğrultusunda protokolde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve Anlaşmalı boşanma protokü kanuna ve tarafların rızasına uygun olarak düzenlenmiş ise mahkemece boşanma kararı verilir. Şimdi de bu şartları ayrıntılı olarak inceleyelim.

Evliliğin En Az 1 Yıl Sürmüş Olması

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerektiğini yukarıda ifade etmiştik. Bu 1 yıllık süre resmi nikâhtan itibaren işlemeye başlar. İmam nikâhı, nişanlılık ya da herhangi bir resmi işlem olmaksızın birlikte yaşama gibi durumlarda geçen süre 1 yıllık süreye dâhil edilmez.

Taraflardan Birinin Anlaşmalı Boşanma Davası Açması

Her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolüne taraflar birlikte imza atacak olsa da Aile mahkemesine taraflardan yalnızca birinin başvurusu yeterli olacaktır.

Tarafların hâkim önüne çıkarak özgür iradelerini beyan etmesi

Birçok durumda, boşanmak isteyen eşler gerek protokolün imzalanması aşamasında gerekse yargılama aşamasında bir araya gelmek istememektedir. Her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolü farklı zamanlarda imzalanabileceğinden dolayı eşler bir araya gelmese de yargılama aşamasında mutlaka bir kez hâkim önüne çıkarak protokolde yazılan şartları özgür iradeleriyle kabul ettiklerini söylemeleri gerekir. Bu nedenle Anlaşmalı boşanma davasında Avukatınız olsa bile duruşmaya gitmeniz gerekir.

Hâkimin anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması

Tarafların sunmuş oldukları anlaşma protokolünde tazminat, yoksulluk nafakası ve mal paylaşımı gibi serbestçe tasarruf edebilecekleri hakları olsa da serbestçe tasarruf edemeyecekleri çocukların velayeti ve çocuklar ile kişisel ilişki kurulması gibi düzenlemelerde vardır. Bunun gibi birtakım düzenlemelerin hâkim tarafından kabul edilmesi gerekir. Hâkim gerekli gördüğü takdirde protokolde değişiklik yapabilir. Taraflar bu değişiklik konusunda anlaşırlar ise boşanma gerçekleşir aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMANIN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA DÖNMESİ

Çoğu kez hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve ne kadar süreceği araştırılmadan çekişmeli boşanma davası açıldığını görmekteyiz. Bu durumda “çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir mi?” sorusu akıllara gelmektedir. Bu duruma hukuken bir engel bulunmayıp çekişmeli boşanma davasının her aşamasında taraflar bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunabilir ve davayı anlaşmalı boşanmaya çevirerek sona erdirebilirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

VEZİRKÖPRÜ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE                                                                                                                      

DAVACI                 : AD SOYAD  -   T.C. NO:

ADRES                  :

DAVALI                : AD SOYAD  -   T.C. NO:

ADRES                  :

KONU                   : Anlaşmalı boşanma isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

............................Taraflar hakkında genel bilgiler verilmeli, çocuklar varsa onlara ilişki açıklamalar yapılmalı ve anlaşmalı boşanma olduğu açıklanmalıdır.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. M. 166/3, 4787 S. K.

HUKUKİ DELİLLER             : Nüfus kayıt örneği, ……. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle EK’te sunduğumuz anlaşmalı boşanma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanma kararı verilmesini arz ve talep ederim. ../../2024                                                             EKLER:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Kimlik fotokopisi

DAVACI

AD SOYAD

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ 2024

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

TARAFLAR      :

 1. AD-SOYAD                     T.C. No: ……

         …………ADRES……………………………………

 1. AD-SOYAD                     T.C. No: ……….

……………..ADRES…………………………

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar; hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın tüm hukuki sonuçlarını düzenleyen işbu anlaşmalı boşanma protokolünü .../..../ 2024 tarihinde imzalayarak Samsun/Vezirköprü/Havza Aile Mahkemesi’ne verilecek anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde mahkemeye sunacaklardır.

MADDELER:

 1. Çocukların velayet durumu.....
 2. nafaka....
 3. tazminat.......
 4. mal paylaşımı....
 5. vs.......anlaşma sağlanan tüm hususlar açık ve net bir şekilde tutanağa yazılmalıdır. Bu tutanakta tek bir kelimenin eksik veya fazla olması durumunda ilerleyen süreçte tekrar başka bir dava ile karşılaşma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir.

İşbu anlaşmalı boşanma protokolü, 3 nüsha olmak üzere .../..../ 2024 tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.   

   TARAF                                                                                                     TARAF    

       AD SOYAD                                                                                           AD SOYAD

SIKÇA SORULAN SORULAR

ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA OLUR MU?

Anlaşmalı boşanmada taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda anlaşmaya varabilirler. Nafaka da bu konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne nafaka ödeneceği konusunda ya da nafakadan feragat edildiği konusunda bir madde koyabilirler. Fakat özellikle belirtilmesi gereken husus çocuklara ödenecek olan iştirak nafakasıdır. Bu nafaka tarafların iradesine bırakılmayıp çocuğun üstün yararı gözetildiğinden iştirak nafakasından feragat beklenilen sonucu doğurmaz. Taraflar iştirak nafakası istenmediğini protokole yazıp daha sonrasında da nafaka talep hakkı olan taraf bunu istemezse bir sorun olmaz. Ancak protokolde iştirak nafakasından feragat edildiği yazsa bile daha sonra çocuğun ihtiyacı olması durumunda yeniden talep hakkı doğar. Ayrıntılı bilgi için Nafaka Davası yazımızı okuyabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü usulüne uygun olarak düzenlenmiş ise tek celsede karara bağlanacağından oldukça kısa sürmektedir. Mahkemenin duruşma günü vermesi, gerekçeli kararın yazılması, taraflara tebliği ve itiraz süresinin dolup kararın kesinleşmesi sonucunda Nüfus Müdürlüğüne bildirimin yapılması Avukat ile takip edilen işlerde yaklaşık 1-2 ay içerisinde gerçekleşmektedir.

EVLİLİKTE BİR YIL DOLMADAN NASIL BOŞANABİLİRİM? ANLAŞMALI BOŞANMA OLUR MU?

Anlaşmalı boşanmanın şartlarından bir tanesi de resmi nikah tarihinden itibaren bir yılın dolmasıdır. Bu süre dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Ancak bu durumda iddia ve taleplerinizi belirtir şekilde çekişmeli boşanma davası açabilirsiniz. Bu davayı karşı tarafın kabul etmesi durumunda anlaşmalı boşanma kadar kısa sürmese de normal bir boşanma davasından çok daha kısa sürede dava sonuçlanır. Bu yolun düzgün bir şekilde işletilmesi anlaşmalı boşanma sürecinden daha karmaşıktır. Ayrıca mahkemeye verilen dava dilekçesi ve cevap dilekçesi anlaşmalo boşanmadan farklı olarak daha sonradan değiştirilemediği için davanın en başından itibaren bir Boşanma Avukatı yardımından faydalanmanızı tavsiye ederiz. 

EŞİM BOŞANMAK İSTEMİYOR EŞLERDEN BİRİSİ BOŞANMAK İSTEMEZSE NE OLUR?

Eşlerin boşanma sürecinde aldığı kararlar son derece önemlidir. Eğer eşlerin her ikisi de boşanmak istiyorsa ve talepler konusunda anlaşma varsa anlaşmalı boşanma ile evlilik sona erer. Eğer eşler boşanmak istiyor ancak taleplerde anlaşamıyorsa bu durumda çekişmeli boşanma davası ile evlilik sona erer. Fakat eşlerden birisi boşanmak istemiyorsa bu durumda diğer tarafın yapması gereken şey, çekişmeli boşanma davası açmak ve evlilik birliğinin sona ermesi için gerekli koşulların oluştuğunu mahkemede ispat etmektir. Bu durumda diğer eş boşanmak istemese bile boşanma kararı verilir.

ANLAŞMALI BOŞANMADAN VAZGEÇME OLUR MU?

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların özgür iradesi ile yaptıkları bir sözleşmedir. Normal şartlarda tarafların yaptıkları sözleşmeden vazgeçmeleri bazı yaptırımlara bağlanır. Ancak burada evlilik birliği söz konusu olduğu için bu anlaşma protokolünü diğer sözleşmelerden ayırmak gerekir. Anlaşma protokolünden vazgeçme iradesi Mahkeme öncesi ve Mahkeme sonrasında karar kesinleşene kadar sürecin her aşamasında yapılabilir. 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ İMZALADIM İPTAL EDİLİR Mİ?

Anlaşmalı boşanma protokolü imzalandıktan sonra iptal edilebilir. Bunun nedeni ise anlaşmalı boşanma protkolünün diğer tip sözleşmelerden farklı olmasıdır. Kanun gereği taraflar mahkeme öncesi veya mahkeme sonrası anlaşamlı boşanma kararı kesinleşene kadar her aşamada anlaşmalı boşanma protkolünü iptal edebilirler. Bunun için karşılıklı olarak bir araya gelmeye gerek yoktur. Yani "ben anlaşmalı boşanma protkolü imzaladım bunu nasıl iptal edebilirim?" diyorsanız size şunu söyleyebiliriz: Hiçbirşey yapmanıza gerek yok. Eğer bu anlaşmalı boşanma protkolü mahkemeye sunulmazsa zaten bir geçerliliği yok, eğer mahkemeye sunulursa da siz mahkemeye gidip bu anlaşmalı boşanma protkolünden vazgeçiyorum derseniz veya duruşmaya gitmezseniz anlaşmalı boşanma protkolü iptal olur. Dolayısıyla protokoldeki maddi edimleri yeri getirirken uzman bir boşanma avukatından yardım almanız oldukça önemlidir. Aksi takdirde uzun ve masraflı bir dava süreci sizi bekleyebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN SONRA TAZMİNAT VE NAFAKA İSTENEBİLİR Mİ?

Uzman bir boşanma Avukatı aracılığı ile hazırlanan boşanma protokolünde haklarınız doğru bir şekilde korunur ve ilerleyen süreçte tekrar tazminat ve nafaka davası ile karşılaşmazsınız. Ancak protokolde yoruma dayalı ifadeler varsa, bazı alacak kalemleri yazılmamışsa, taraflara yüklenen edimlerin yerine getirilmemesi durumunda cezai şart konulmamışsa bu ve benzeri bazı durumlarda anlaşmalı boşanma davasından sonra tazminat ve nafaka davası açılabilir. Ancak alacak kalemleri net ve kesin olarak yazılmış ve yerine getirilmiş ise ya da alacak kalemleri net ve kesin olarak yazılıp feragat edilmişse anlaşmalı boşanma davasından sonra tazminat ve nafaka davası açılamaz. Anlaşmalı boşanma protokolünde Maddi ve Manevi tazminat veya yoksulluk nafakası yer almıyorsa taraflar boşanmadan itibaren bir yıl içerisinde dava açabilirler. Bunlar protokolde yer alıyor ve feragat edilmişse dava açılamaz. Bunun tek istisnası çocuklar için ödenecek olan iştirak nafakasıdır. İştirak nafakasından feragat olmaz. Kanuni şartları varsa her zaman talep edilebilir. 

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKATA GEREK VAR MI?

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat anlaşma protokolündeki hükümlerin kesinleşmeden sonra geri dönüşü mümkün olmadığından dolayı bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması daha sonra çıkacak uyuşmazlıkların önüne geçilmesini sağlar. Örneğin, protokolde eksik yazılacak tek bir kelime, daha sonra yüklü bir tazminat davası olarak karşınıza çıkabilir.

Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesi ve Nüfus Müdürlüğündeki gerekli değişikliklerin yapılması için geçecek süre avukat desteği olmadığı durumlarda anlaşmalı boşanma protokolünün yanlış hazırlanması, duruşma gününün uzak bir tarihe alınması veya anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmemesi gibi durumlar nedeniyle 2-3 katına çıkmaktadır. Yani sonuç olarak anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu olmasa da işlemlerin hızlı ve güvenilir olması için alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alınmasını tavsiye etmekteyiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATLIK ÜCRETİ 2024

Anlaşmalı boşanma ücreti davanın niteliğine göre ve her boşanma avukatının kendi tarifesine göre değişmektedir. Fakat yasal olarak 2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin  altında bir ücret alınamaz. Vezirköprü anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 2023 için bizimle iletişime geçiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA İÇİN AVUKATA SOR

Anlaşmalı boşanma davası için site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.