İÇİNDEKİLER (İlgili başlığa tıklayarak doğrudan ilgili bölüme ulaşabilirsiniz)

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma davası iki şekilde düzenlenmiştir.

 1. Anlaşmalı Boşanma (TMK 166/3)
 2. Çekişmeli Boşanma (TMK 161 vd.)

Anlaşmalı boşanma davası, aşağıda açıklandığı üzere, taraflarca boşanmanın tüm sonuçları (Maddi-Manevi tazminat, nafaka, velayet vs.) hakkında anlaşma sağlanması durumunda evliliğin sona erdirilmesini ifade eder.

Çekişmeli boşanma davası ise taraflarca; kusur durumu, maddi-manevi tazminat, nafaka, velayet gibi boşanmanın hukuki sonuçlarından bir ya da birkaçı üzerinde anlaşma sağlanamaması durumunda yapılan yargılama ile evliliğin sona erdirilmesini ifade eder.

Açıklamalara geçmeden önce özellikle belirtmek isteriz ki boşanma sürecine giren taraflar sürecin bir an önce bitmesi için acele kararlar verebilmekte ve bu kararlar da çoğu zaman geri dönüşü mümkün olmayan zararlar ortaya çıkarmaktadır. Çünkü boşanma davalarında talep edilmeyen bazı haklar (nafaka, tazminat vb. alacaklar) yasal süre geçtikten sonra tekrar talep edilememektedir. Bu nedenle öncelikle boşanma davası alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınması ve sürecin daha sonrasında işletilmesi bu davalar açısından hayati önem arz eder.

1.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için öncelikle tarafların boşanmanın tüm hukuki sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekir. Örneğin; Nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi bütün konularda anlaşma sağlanmışken sadece çocuğun velayetinde dahi anlaşma olmasa anlaşmalı boşanma davası sonuçlandırılamaz. Tüm konularda anlaşma sağlandıktan sonra ise öncelikle bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. Bu anlaşmalı boşanma protokolünü her iki tarafta imzalar. Daha sonra taraflardan birisi davacı sıfatıyla Aile Mahkemesinde gerekli harç ve giderleri ödeyerek anlaşmalı boşanma davasını açar. Mahkeme uygun bir güne duruşma günü verir. Duruşmada davanın aşağıda belirtilen şartları sağlaması halinde boşanma kararı verilir.

2.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI NELERDİR 2022?

Tarafların anlaşmalı boşanma davası ile boşanabilmeleri için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Eğer bu şart sağlanıyorsa taraflardan biri, hazırlanmış olan anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile Aile Mahkemesine başvuru yapar. Bu belgeler mahkemeye sunulduktan sonra uygun bir güne duruşma günü verilir. Bu duruşmada boşanma kararı verilebilmesi için her iki tarafında duruşmaya gelerek hâkim huzuruna çıkması gerekir. Hâkim, tarafları bizzat dinleyerek bu protokoldeki beyanların tarafların özgür iradesine uyup uymadığını değerlendirir. Bunun yanında hâkim, tarafların ya da çocukların menfaatleri doğrultusunda protokolde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.  Şimdi de bu şartları ayrıntılı olarak inceleyelim.

2.1.Evliliğin En Az 1 Yıl Sürmüş Olması

Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerektiğini yukarıda ifade etmiştik. Bu 1 yıllık süre resmi nikâhtan itibaren işlemeye başlar. İmam nikâhı, nişanlılık ya da herhangi bir resmi işlem olmaksızın birlikte yaşama gibi durumlarda geçen süre 1 yıllık süreye dâhil edilmez.

2.2.Taraflardan Birinin Anlaşmalı Boşanma Davası Açması

Her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolüne taraflar birlikte imza atacak olsa da Aile mahkemesine taraflardan yalnızca birinin başvurusu yeterli olacaktır.

2.3.Tarafların hâkim önüne çıkarak özgür iradelerini beyan etmesi

Birçok durumda, boşanmak isteyen eşler gerek protokolün imzalanması aşamasında gerekse yargılama aşamasında bir araya gelmek istememektedir. Her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolü farklı zamanlarda imzalanabileceğinden dolayı eşler bir araya gelmese de yargılama aşamasında mutlaka bir kez hâkim önüne çıkarak protokolde yazılan şartları özgür iradeleriyle kabul ettiklerini söylemeleri gerekir.

2.4.Hâkimin anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması

Tarafların sunmuş oldukları anlaşma protokolünde tazminat, yoksulluk nafakası ve mal paylaşımı gibi serbestçe tasarruf edebilecekleri hakları olsa da serbestçe tasarruf edemeyecekleri çocukların velayeti ve çocuklar ile kişisel ilişki kurulması gibi düzenlemelerde vardır. Bunun gibi birtakım düzenlemelerin hâkim tarafından kabul edilmesi gerekir. Hâkim gerekli gördüğü takdirde protokolde değişiklik yapabilir. Taraflar bu değişiklik konusunda anlaşırlar ise boşanma gerçekleşir aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

3.ÇEKİŞMELİ BOŞANMANIN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINA DÖNMESİ

Çoğu kez hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve ne kadar süreceği araştırılmadan çekişmeli boşanma davası açıldığını görmekteyiz. Bu durumda “çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir mi?” sorusu akıllara gelmektedir. Bu duruma hukuken bir engel bulunmayıp çekişmeli boşanma davasının her aşamasında taraflar bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunabilir ve davayı anlaşmalı boşanmaya çevirerek sona erdirebilirler.

4.ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA OLUR MU?

Anlaşmalı boşanmada taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda anlaşmaya varabilirler. Nafaka da bu konulardan bir tanesidir. Dolayısıyla taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne nafaka ödeneceği konusunda ya da nafakadan feragat edildiği konusunda bir madde koyabilirler. Fakat özellikle belirtilmesi gereken husus çocuklara ödenecek olan iştirak nafakasıdır. Bu nafaka tarafların iradesine bırakılmayıp çocuğun üstün yararı gözetildiğinden iştirak nafakasından feragat söz konusu olmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için Nafaka Davası yazımızı okuyabilirsiniz.

5.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma protokolü usulüne uygun olarak düzenlenmiş ise tek celsede karara bağlanacağından oldukça kısa sürmektedir. Duruşma günü Mahkemelerin iş yoğunluğu nedeniyle çok uzak bir tarihe verilmemesi durumunda boşanma yaklaşık 1-2 ay içerisinde gerçekleşecektir.

6.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKATA GEREK VAR MI?

Anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat anlaşma protokolündeki hükümlerin geri dönüşü mümkün olmadığından dolayı bir hukukçu eliyle hazırlanması daha sonra çıkacak uyuşmazlıkların önüne geçilmesini sağlar. Örneğin, protokolde eksik yazılacak tek bir kelime, daha sonra yüklü bir tazminat davası olarak karşımıza çıkabilir.

Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davasının kesinleşmesi ve Nüfus Müdürlüğündeki gerekli değişikliklerin yapılması için geçecek süre avukat desteği olmadığı durumlarda anlaşmalı boşanma protokolünün yanlış hazırlanması, duruşma gününün uzak bir tarihe alınması veya anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından kabul edilmemesi gibi durumlar nedeniyle 2-3 katına çıkmaktadır. Yani sonuç olarak anlaşmalı boşanma davası için avukat tutmak zorunlu olmasa da işlemlerin hızlı ve güvenilir olması için alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki yardım alınmasını tavsiye etmekteyiz.

7.ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATLIK ÜCRETİ 2022

Anlaşmalı boşanma ücreti davanın niteliğine göre ve her boşanma avukatının kendi tarifesine göre değişmektedir. Fakat yasal olarak 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin  altında bir ücret alınamaz. Uygulamada ise Samsun anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 2022 yılında ortalama 5.100 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2022

SAMSUN NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE                                                                                                                      

DAVACI                 : AD SOYAD  -   T.C. NO:

ADRES                  :

DAVALI                : AD SOYAD  -   T.C. NO:

ADRES                  :

KONU                   : Anlaşmalı boşanma isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

............................Taraflar hakkında genel bilgiler verilmeli, çocuklar varsa onlara ilişki açıklamalar yapılmalı ve anlaşmalı boşanma olduğu açıklanmalıdır.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. M. 166/3, 4787 S. K.

HUKUKİ DELİLLER             : Nüfus kayıt örneği, ……. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle EK’te sunduğumuz anlaşmalı boşanma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanma kararı verilmesini arz ve talep ederim. ../../2022                                                             EKLER:

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Kimlik fotokopisi

DAVACI

AD SOYAD

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ 2022

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

TARAFLAR      :

 1. AD-SOYAD                     T.C. No: ……

         …………ADRES……………………………………

 1. AD-SOYAD                     T.C. No: ……….

……………..ADRES…………………………

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar; hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın tüm hukuki sonuçlarını düzenleyen işbu anlaşmalı boşanma protokolünü .../..../ 2022 tarihinde imzalayarak Samsun/Vezirköprü/Havza Aile Mahkemesi’ne verilecek anlaşmalı boşanma dilekçesi ekinde mahkemeye sunacaklardır.

MADDELER:

 1. Çocukların velayet durumu.....
 2. nafaka....
 3. tazminat.......
 4. mal paylaşımı....
 5. vs.......anlaşma sağlanan tüm hususlar açık ve net bir şekilde tutanağa yazılmalıdır. Bu tutanakta tek bir kelimenin eksik veya fazla olması durumunda ilerleyen süreçte tekrar başka bir dava ile karşılaşma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir.

İşbu anlaşmalı boşanma protokolü, 3 nüsha olmak üzere .../..../ 2022 tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına alınmıştır.   

   TARAF                                                                                                     TARAF    

       AD SOYAD                                                                                           AD SOYAD

8.ANLAŞMALI BOŞANMA İÇİN AVUKATA SOR

Anlaşmalı boşanma davası için site ana sayfasında yer alan Avukata Sor bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Özgür Hukuk Bürosu, Profesyonel Hizmet

Samsun Avukat ve Danışmanlık Hizmeti veren ofisimiz profesyonel ekibi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. Çalışma ortakları ile birlikte Samsun Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde şahıs ve tüzel kişiliğe haiz müvekkillerine profesyonel bir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vererek hukuki uyuşmazlıklara çözüm üretmektedir.